Stortinget - Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 10

Dato: 09.12.2008

Dokument: (Innst. S. nr. 89 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 19 (2008–2009))

Sak nr. 7 [20:36:16]

Innstilling frå utanrikskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering sjå side 1250)

Thorbjørn Jagland gjeninntok her presidentplassen.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2008 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
100Utanriksdepartementet
1Driftsutgifter, blir auka med2 700 000
frå kr 1 511 863 000 til kr 1 514 563 000
103Regjeringas fellesløyving for representasjon
1Driftsutgifter, blir redusert med2 000 000
frå kr 17 522 000 til kr 15 522 000
104Kongefamilien sine offisielle reiser til utlandet
1Driftsutgifter, blir redusert med3 500 000
frå kr 9 232 000 til kr 5 732 000
116Deltaking i internasjonale organisasjonar
70Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir auka med8 000 000
frå kr 1 063 281 000 til kr 1 071 281 000
72EØS-finansieringsordninga, kan overførast, blir redusert med31 000 000
frå kr 500 000 000 til kr 469 000 000
73Den norske finansieringsordninga, kan overførast, blir redusert med120 000 000
frå kr 650 000 000 til kr 530 000 000
140Utanriksdepartementet sin administrasjon av utviklingshjelpa
1Driftsutgifter, blir redusert med2 384 000
frå kr 893 322 000 til kr 890 938 000
141Direktoratet for utviklingshjelp (Norad)
1Driftsutgifter, blir auka med1 300 000
frå kr 171 920 000 til kr 173 220 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1Driftsutgifter, blir redusert med2 500 000
frå kr 33 500 000 til kr 31 000 000
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling, kan overførast, blir redusert med15 000 000
frå kr 277 500 000 til kr 262 500 000
163Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar
70Naturkatastrofar, kan overførast, blir auka med7 000 000
frå kr 335 000 000 til kr 342 000 000
71Humanitær hjelp og menneskerettar, kan overførast, blir auka med16 366 000
frå kr 2 175 534 000 til kr 2 191 900 000
166Tilskot til ymse tiltak
70Ymse tiltak, kan overførast, blir redusert med2 116 000
frå kr 2 116 000 til kr 0
72Internasjonale miljøprosessar og berekraftig utvikling, kan overførast, blir auka med4 500 000
frå kr 461 000 000 til kr 465 500 000
167Flyktningtiltak i Noreg, godkjend som utviklingshjelp
21Særskilde driftsutgifter, blir redusert med21 483 000
frå kr 827 476 000 til kr 805 993 000
170FN-organisasjonar mv.
78Bidrag andre FN-organisasjonar mv., kan overførast, blir redusert med7 200 000
frå kr 168 220 000 til kr 161 020 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.