Stortinget - Møte tirsdag den 17. november 2009 kl. 10

Dato: 17.11.2009

Referatsaker

Sak nr. 9 [13:51:41]

Referat

 • 1.(124)

  Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Prop. 42 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen med unntak av kap. 651, 653, 690, 3651, 3653 og 3690, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 2.(125)

  Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Miljøverndepartementet (Prop. 39 S (2009–2010))

 • 3.(126)

  Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Olje- og energidepartementet (Prop. 44 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(127)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2009 av 3. juli 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/122/EF om forbrukervern (avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte) (Prop. 38 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(128)

  Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet (Prop. 40 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6.(129)

  Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet (Prop. 47 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen med unntak av kap. 310, 340 og 341, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(130)

  Samtykke til å setje i kraft ein protokoll til endring av skatteavtala mellom Noreg og Belgia, underskriven i Brussel 10. september 2009 (Prop. 35 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 8.(131)

  Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 37 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 9.(132)

  Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet (Prop. 45 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes justiskomiteen med unntak av kap. 456 og 3456 som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 10.(133)

  Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 36 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen med unntak av kap. 231, som sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 11.(134)

  Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kommunal- og regionaldepartementet (Prop. 43 S (2009–2010))

 • 12.(135)

  Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet (Prop. 49 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 13.(136)

  Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Nærings- og handelsdepartementet (Prop. 48 S (2009–2010))

 • 14.(137)

  Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Landbruks- og matdepartementet (Prop. 51 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes næringskomiteen.

 • 15.(138)

  Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet (Prop. 50 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 16.(139)

  Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 52 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen med unntak av kap. 1020 og 4020, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 17.(140)

  Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Forsvarsdepartementet (Prop. 41 S (2009–2010))

 • 18.(141)

  Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet (Prop. 46 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 17 og 18 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.