Stortinget - Møte tirsdag den 17. november 2009 kl. 10

Dato: 17.11.2009

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget går da til votering over sakene på dagens kart.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.