Stortinget - Møte tirsdag den 8. desember 2009 kl. 10

Dato: 08.12.2009

Sak nr. 7 [14:15:22]

Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om endringar i patentlova (unntak frå patentvernet for utprøvingar av legemiddel) (Innst. 50 L (2009–2010), jf. Prop. 27 L (2009–2010))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 902)

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre et slikt vedtak til

lov 

om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om

patenter (unntak frå patentvernet for

utprøvingar av legemiddel)

I

I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter blir det gjort desse endringane:

Tittelen på lova skal lyde:

Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven)

§ 3 tredje ledd nr. 4 og ny nr. 5 skal lyde:

  • 4. Tilberedning på apotek av et legemiddel etter resept i enkelttilfelle eller forføyning over et legemiddel tilberedt på denne måte.

  • 5. Utprøvinger, forsøk og lignende av et patentert legemiddel som er nødvendige for å oppnå markedsføringstillatelse for et legemiddel i en stat som er tilsluttet avtale 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO-avtalen).

II

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.