Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte fredag den 11. desember 2009 kl. 10

Dato: 11.12.2009

Dokument: (Innst. 76 L (2009–2010), jf. Prop. 30 L (2009–2010))

Sak nr. 8 [14:47:32]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven

Talarar

Votering i sak nr. 8

Lise Christoffersen (A) [14:47:57]: (ordfører for saken): Da Stortinget i januar 2009 vedtok nytt kap. 13 i utlendingsloven, betydde det samtidig iverksetting av direktivet om EØS-borgeres og EFTA-borgeres og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium. I proposisjonen vi behandler i dag, foreslås noen endringer i kap. 13, først og fremst lovtekniske, men også noen materielle.

EØS-borgere og familiemedlemmer har oppholdsrett i Norge. Andre lands borgere må ha oppholdstillatelse. Når det skal søkes om familiegjenforening etter lovens kap. 6 med personer med oppholdstillatelse, har utlendingsmyndighetene som ledd i saksbehandlingen rett til å innhente opplysninger om referansepersonen har mottatt sosialhjelp. Nå foreslås det at samme rett skal gjelde for personer med oppholdsrett etter kap. 13. En enstemmig komité gir sin tilslutning til forslaget.

Det samme gjelder forslaget om at tidligere vedtatte regler om rask iverksetting av vedtak om bortvisning og utvisning for utlendinger uten oppholdstillatelse utvides til også å gjelde utlendinger uten oppholdsrett. Komiteen legger til grunn at rettssikkerheten i begge situasjoner skal ivaretas gjennom konkrete vurderinger av den enkelte sak.

Videre inneholder den nye utlendingsloven bestemmelser om straff i form av bøter eller fengsel for brudd på en rekke bestemmelser i den nye loven. Disse foreslås også å gjelde for EØS- og EFTA-borgere. Komiteen er enig i det. Samtidig er det på denne listen føyd til noen av de andre bestemmelsene i kap. 13. Det gjelder brudd på registreringsplikten etter § 107, krav om søknad om oppholdskort etter § 118 og forsøk på brudd eller brudd på innreiseforbudet etter § 124. Sistnevnte var også falt ut ved en feil i det opprinnelige forslaget til lovendringer i proposisjonen, men er korrigert og tatt inn i riktig versjon i komiteens innstilling.

Som følge av arbeidet med ny forskrift til kap. 13 foreslås det at det gis adgang til å tilbakekalle registreringsbevis, oppholdskort, varig oppholdsbevis og varig oppholdskort når det foreligger bort- eller utvisningsgrunn, eller når oppholdsretten er tilegnet med uriktige opplysninger eller fortielser. En enstemmig komité støtter også de forslagene.

Det er også foreslått en frist på sju dager for å reise bortvisningssak for EØS-borgere uten oppholdsrett, men at utvisning likevel kan skje etter fristen hvis det foreligger forhold som gir grunnlag for utvisning. En enstemmig komité slutter seg også til dette.

Komiteen ser det som positivt at det gjennomføres en enkel nettbasert registreringsordning, og slutter seg for øvrig enstemmig til de forslagene som er fremmet i proposisjonen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.

(Votering, se side 1190)

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i utlendingsloven

I

I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her gjøres følgende endringer:

§ 15 annet ledd tredje punktum skal lyde:

Det skal også påses at det ikke foreligger annet grunnlag for bortvisning, jf. §§ 17 og 121.

§ 73 fjerde ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Vernet mot utsendelse er heller ikke til hinder for at det treffes vedtak om utvisning etter §§ 122 eller 123 når grunnleggende nasjonale interesser tilsier det.

Gjeldende tredje punktum blir fjerde punktum.

§ 81 første ledd første punktum skal lyde:

I saker etter §§ 28 og 73, samt i saker om bortvisning, utvisning, tilbakekall av gitt tillatelse eller tilbakekall av oppholdsdokument, jf. § 120 annet ledd, skal utlendingsmyndighetene sørge for at utlendingen får mulighet til å fremlegge sine synspunkter på et språk utlendingen kan kommunisere forsvarlig på.

§ 82 første punktum skal lyde:

I saker om bortvisning, utvisning, tilbakekall av gitt tillatelse eller tilbakekall av oppholdsdokumenter, jf. § 120, og når en utlending påberoper seg å være flyktning, skal politiet gi veiledning om at utlendingen har rett til fullmektig, jf. forvaltningsloven § 12, og rettshjelp, jf. § 92, samt rett til å sette seg i kontakt med sitt lands representasjon, en representant for FNs høykommissær for flyktninger og en norsk flyktningorganisasjon.

§ 84 annet ledd første punktum skal lyde:

Offentlige myndigheter skal etter anmodning gi utlendingsmyndighetene opplysninger om referansepersonen i en sak om oppholdstillatelse etter kapittel 6 eller om oppholdsrett etter kapittel 13 i loven her har mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven det siste året før opplysningene avgis.

§ 90 første ledd skal lyde:

Vedtak om bortvisning eller utvisning av en utlending som ikke har oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter kapittel 13, eller en nordisk borger som ikke har hatt opphold i riket i mer enn tre måneder, kan iverksettes straks.

§ 92 første ledd første punktum skal lyde:

I saker om bortvisning, utvisning, tilbakekall av tillatelse eller tilbakekall av oppholdsdokument, jf. § 120 har utlendingen rett til fritt rettsråd uten behovsprøving.

§ 108 første ledd og annet ledd bokstav a skal lyde:

Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt unnlater å oppfylle plikten etter § 117 første ledd eller § 118 første ledd.

Med bot eller med fengsel inntil seks måneder eller med begge deler straffes den som:

  • a) forsettlig eller uaktsomt overtrer de bestemmelsene som er angitt i det følgende, eller forbud, påbud eller vilkår gitt i medhold av disse bestemmelsene:

§ 7 første ledd

§ 8 første ledd

§ 9 første og fjerde ledd

§ 14 første og annet ledd

§ 16 første og tredje ledd

§ 19 første og annet ledd

§ 20 tredje ledd

§ 21 første ledd

§ 27 første ledd, jf. fjerde ledd

§ 55 første og annet ledd

§ 71 annet ledd

§ 83 første og annet ledd

§ 90 sjette ledd

§ 93 første ledd annet punktum

§ 105 første ledd

§ 124 første ledd

§ 108 første, annet, tredje, fjerde, femte og sjette ledd blir nytt annet , tredje, fjerde, femte, sjette og syvende ledd

§ 108 syvende ledd blir nytt åttende ledd og skal lyde:

Forsøk på overtredelse av innreiseforbudet i § 71 annet ledd og § 124 første ledd er straffbart.

§ 108 åttende og niende ledd blir nytt niende og tiende ledd.

Overskriften til kapittel 13 skal lyde:

Kapittel 13. Særlige regler for utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-avtalen) og Konvensjon om opprettelse av Det europeiske Frihandelsforbund (EFTA-konvensjonen)

I § 120 skal overskriften lyde:

Tilbakekall av oppholdsdokumenter mv.

§ 120 nytt tredje til syvende ledd skal lyde:

Registreringsbevis og oppholdskort kan tilbakekalles når registreringen av andre grunner anses ugyldig. For beslutningen om tilbakekall etter dette leddet gjelder forvaltningsloven § 35 så langt det passer.

Oppholdsdokumenter som nevnt i annet ledd, skal tilbakekalles når oppholdsretten bortfaller som nevnt i §§ 115 første ledd fjerde punktum og 116 første ledd femte punktum.

Oppholdskort skal tilbakekalles hvis en utlending som ikke er EØS-borger, får oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3, 4, 6 eller 7. Dette gjelder ikke når utlendingen er familiemedlem til en EØS-borger.

Oppholdskort kan nektes utstedt etter bestemmelsene i §§ 118 og 119 dersom referansepersonen, jf. § 39, på forespørsel ikke samtykker i at søkeren gis opphold, eller dersom det er sannsynlig at ekteskapet er inngått mot en av partenes vilje eller med det hovedformål å skaffe søkeren lovlig opphold i riket.

Bestemmelsene i § 85 gjelder tilsvarende for saker etter dette kapitlet.

Tredje og fjerde ledd blir nytt åttende og niende ledd.

§ 121 annet til fjerde ledd skal lyde:

Sak om bortvisning etter første ledd bokstav a og c må reises ved innreise eller senest innen sju dager. Dersom sak om bortvisning ikke er reist innen sju dager, kan en utlending som ikke har oppholdsrett etter dette kapitlet, bortvises etter vedtak fra Utlendingsdirektoratet etter reglene i første ledd bokstav c.

Sak som skal avgjøres av Utlendingsdirektoratet, forberedes av politiet.

Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om at bortvisning etter første ledd kan treffes av politiet.

I § 122 skal overskriften lyde:

Utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet.

§ 124 tredje ledd nytt annet punktum skal lyde:

Sak som skal avgjøres av Utlendingsdirektoratet, forberedes av politiet.

II

Loven trer i kraft når Kongen bestemmer.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.