Stortinget - Møte tirsdag den 15. desember 2009 kl. 10

Dato: 15.12.2009

Dokument: (Lovvedtak 33 (2009–2010), jf. Innst. 76 L (2009–2010) og Prop. 30 L (2009–2010))

Sak nr. 24 [21:30:59]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1380)

Votering i sakene nr. 12-24

Votering i sakene nr. 12–24

Presidenten: Stortinget går så til votering i sakene nr. 12–24.

Alle disse sakene er annen gangs behandling av lovsaker, så det er altså «Lagtinget» vi nå befinner oss i – eller man kan i hvert fall innbille seg at dette er Lagtinget.

For å spare tid, hvis Stortinget ikke har sterke innvendinger imot det, vil presidenten nå foreta en samlet behandling av disse sakene. Det vil altså si at vi voterer over disse sakene samlet.

Det foreligger ikke forslag til merknad til noen av lovvedtakene, fra og med lovvedtak 21 til og med lovvedtak 33. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved annen gangs behandling, og samtlige blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

– Det anses vedtatt.