Stortinget - Møte tirsdag den 11. mai 2010 kl. 10

Dato: 11.05.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:25]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og barnetrygdloven (rett til fedrekvote uavhengig av mors stillingsandel mv.) ((Innst. 240 L (2009–2010), jf. Prop. 80 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 2 [10:56:23]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Solveig Horne, Øyvind Korsberg, Ib Thomsen og Karin S. Woldseth om kvinners/mors informasjonsplikt om barnefar og strafferettslige endringer i barneloven ((Innst. 230 S (2009–2010), jf. Dokument 8:62 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 3 [11:33:10]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve, Linda C. Hofstad Helleland, Lars Myraune, Siri A. Meling og Bjørn Lødemel om en handlingsplan for å hindre en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal ((Innst. 218 S (2009–2010), jf. Dokument 8:71 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 4 [13:00:14]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Siri A. Meling, Line Henriette Hjemdal og Borghild Tenden om å forlenge utleieperiode for vannkraftverk til 30 år ((Innst. 235 S (2009–2010), jf. Dokument 8:90 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 5 [13:51:32]

  Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til olje- og energiministeren:
  «Med dagens utvinningsgrad vil mer enn 50 pst. av ressursene på norsk sokkel bli liggende igjen på havbunnen. Det handler om store verdier for samfunnet. 1 pst. økt produksjon kan bety opp mot 150 mrd. kr i økte inntekter til staten. Ved fremleggelsen av årsresultat for norsk sokkel 23. februar benyttet Petoro-sjef Kjell Pedersen anledningen til å invitere til et krafttak for omstilling og økt utvinning: «Det verste som kan skje er at vi må stenge ned de store produserende feltene for tidlig. Da mister vi muligheten til å investere for å øke utvinningen fra disse feltene – og samtidig mister vi muligheten til lønnsom utvikling av mindre funn i nærområdene». Ifølge Oljedirektoratet prioriterer selskapene å lete etter nye ressurser fremfor å få mest mulig ut av felt i drift. På Tampen-området, Ekofisk og Heidrun haster det. Innen fem år må tiltak settes i verk.
  Hvordan kan statsråden bidra til en koordinert innsats mellom selskaper og myndigheter for å øke utvinningsgraden?»

 • Sak nr. 6 [14:55:07]

  Interpellasjon fra representanten Ketil Solvik-Olsen til olje- og energiministeren:
  «IEAs World Energy Outlook 2009 gir en grundig fremstilling av ulike scenarioer for verdens energibehov og -produksjon fram mot 2030. Rapportens klimascenario vektlegger tiltak for en reduksjon i globale CO2-utslipp, men understreker behovet for økt olje- og gassproduksjon i verden samtidig som man satser på enøk, fornybar energi, CO2-rens og kjernekraft. I den norske klimadebatten argumenterer derimot SV og andre for at Norge snarlig bør trappe ned vår oljevirksomhet. IEAs tall støtter ikke dette. Norsk petroleumsnæring har mange spennende tiår foran seg dersom myndighetene legger til rette for det. Men bransjen opplever at det ikke er utlyst «jomfruelig» areal på 15 år, bevilgninger til petroleumsforskning er kuttet på statsbudsjettet, og petroleumsvirksomheten omtales som en trussel mot satsing på fornybar energi.
  Vil statsråden legge til rette for at petroleumsnæringen har en sentral plass i vår energiproduksjon i 2030?»

 • Sak nr. 7 [15:44:00]

  Interpellasjon fra representanten Harald T. Nesvik til olje- og energiministeren:
  «Det har den siste tiden vært et markert fall når det gjelder nye kontrakter for norske verft og leverandører av design og utstyr til maritim næring. Dersom denne situasjonen vedvarer, kan det bety at den viktige høyteknologiske kunnskapen rundt maritim næring forvitrer. Veldig mye av verftsnæringen i Norge er konsentrert om spesialfartøy for offshorenæringen. Så mye som 80 pst. av ordrebøkene hos verftene er offshorerelatert. Det må sørges for generelle rammebetingelser som er på linje med våre viktigste konkurrentlands, som rederiskatteordning og nettolønnsordning. Rammebetingelsene og utviklingsmuligheten for olje- og gassnæringen betyr mye for fremtiden til maritim næring.
  Vil statsråden ta et initiativ for å sikre olje- og gassrelatert maritim næring styrkede rammebetingelser ved at det åpnes for ny leteaktivitet, slik at investeringsnivået kan videreføres?»

 • Sak nr. 8 [18:02:12]

  Innstilling frå næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Sandberg, Christian Tybring-Gjedde, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om at det skal utarbeides en stortingsmelding om rammevilkår for små og mellomstore bedrifter ((Innst. 225 S (2009–2010), jf. Dokument 8:50 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 9 [19:14:18]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Elisabeth Røbekk Nørve og Arve Kambe om å gjøre Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) mer attraktivt og konkurransedyktig ((Innst. 232 S (2009–2010), jf. Dokument 8:59 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 10 [20:13:21]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om etablering av et eget regelråd ((Innst. 224 S (2009–2010), jf. Dokument 8:61 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 11 [20:51:39]

  Interpellasjon fra representanten Elisabeth Røbekk Nørve til nærings- og handelsministeren:
  «I Møre og Romsdal oppleves det som om regjeringen Stoltenberg aktivt motarbeider næringslivet, som sliter med høye strømpriser og stengte veier. Høyres mange forslag om egen handlingsplan for kraftsituasjonen i Midt-Norge har regjeringspartiene stemt ned. Forslag om å lempe på kravene om CO2-lagring fra dag én ved bygging av gasskraftverk i Fræna avvises. Det samme gjelder forslag om å forsøke å ta i bruk de mobile kraftverkene for å dempe ekstremt høye strømpriser i perioder. Næringslivet i regionen opplever fra før av konkurranseulemper med høye transportkostnader grunnet avstand til markedet. Når rasutsatte og stengte veier kommer som en ekstra belastning i tillegg til høye strømpriser, oppleves det som en sakte kvelningsdød når også regjeringen bryter sine løfter fra Nasjonal transportplan om ekstra midler til rassikring.
  Vil statsråden personlig gripe inn og sørge for bedre konkurransevilkår for industrien i Møre og Romsdal?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Presidenten: Representanten Frank Bakke Jensen vil framsette to representantforslag.

Frank Bakke Jensen (H) [10:00:57]: På vegne av representanten Elisabeth Røbekk Nørve og meg selv har jeg gleden av å fremme et forslag om eier- og maktforholdene i fiskerinæringen.

Og på vegne av representanten Elisabeth Røbekk Nørve og meg selv har jeg gleden av å fremme et annet forslag, som omhandler kvoteåret.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Møtet hevet kl. 22.12.