Stortinget - Møte tirsdag den 1. juni 2010 kl. 10

Dato: 01.06.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:05:01]

  Interpellasjon fra representanten Olemic Thommessen til kulturministeren:
  «For et kunnskapssøkende samfunn må det være en viktig kvalitet at faglig fundert og redigert faktakunnskap er lett tilgjengelig for det alminnelige publikum, skoleelever og andre. Norge har her en lang tradisjon med leksikon i «alle» hjem. Det digitale samfunn flyter over av informasjon, og behovet for verifisering og redigering vil antakelig øke i fremtiden. Store norske leksikon er i dag det eneste nettbaserte leksikale verk på norsk som tilfredsstiller tradisjonelle faglige krav til etterrettelighet. Dette utkonkurreres nå av Wikipedia og vil bli nedlagt 1. juli 2010. Det offentlige er invitert til å bidra til en frittstående stiftelse dersom man ønsker arbeidet med denne kunnskapsbasen videreført.
  Hvilke tanker gjør statsråden seg i forhold til behovet for allment tilgjengelig, redigert faglig fundert kunnskapsformidling i fremtiden, og vil statsråden bidra til å finne løsninger for videreføring av Store norske leksikon?»

 • Sak nr. 2 [11:11:02]

  Interpellasjon fra representanten Per Roar Bredvold til landbruks- og matministeren:
  «Det må legges til rette for næringsvirksomhet over hele landet gjennom færre reguleringer, at flere beslutninger i arealforvaltningen tas lokalt, og at den enkelte med eiendomsrett gis frihet til selv å disponere egen eiendom. Det er viktig å styrke mulighetene for inntekter i landbruket ved større grad av produksjonsfrihet, men at det også legges bedre til rette for at gårdsbruk kan brukes til annen næringsvirksomhet innen turisme. Det er et stort potensial for at gårdsturisme videreutvikles, og dette kan skape flere inntektsmuligheter for en næring som er preget av at det hvert år legges ned et betydelig antall bruk. For å legge bedre til rette for nye næringer knyttet til gårdsbruk må det vurderes rammebetingelser som lavere avgifter og styrket eiendomsrett for landbrukseiendom.
  Vil statsråden legge til rette for bedre rammebetingelser for å kombinere landbruks- og reiselivsnæring?»

 • Sak nr. 3 [12:13:26]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte) ((Lovvedtak 48 (2009–2010), jf. Innst. 241 L (2009–2010) og Prop. 75 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 4 [12:13:34]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (rett til fedrekvote uavhengig av mors stillingsandel mv.) ((Lovvedtak 49 (2009–2010), jf. Innst. 240 L (2009–2010) og Prop. 80 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 5 [12:13:39]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover ((Lovvedtak 50 (2009–2010), jf. Innst. 247 L (2009–2010) og Prop. 84 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 6 [12:13:44]

  Stortingets vedtak til lov om endringar i sentralbanklova ((Lovvedtak 51 (2009–2010), jf. Innst. 233 L (2009–2010) og Prop. 101 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 7 [12:13:50]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven mv. (pensjonsreformen - tilpasninger i reglene for alderspensjon til mottakere av dagens uførepensjon) ((Lovvedtak 52 (2009–2010), jf. Innst. 251 L (2009–2010) og Prop. 82 L (2009–2010)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.38.