Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Dokument: (Lovvedtak 68 (2009–2010), jf. Innst. 295 L (2009–2010) og Prop. 111 L (2009–2010))

Sak nr. 19 [18:11:19]

Stortingets vedtak til lov om endring i legemiddelloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4352)

Samlet votering i sakene 19–37, se sak 37 for votering.