Sak nr. 1 [10:01:13]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011, kapitler under Samferdselsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Justis- og politidepartementet (rammeområde 17)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Til denne saken er det satt fram i alt 71 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–11, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

 • forslagene nr. 12 og 13, fra Knut Arild Hareide på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 14–64, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 65 og 66, fra Knut Arild Hareide på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti

 • forslag nr. 67, fra Øyvind Halleraker på vegne av Høyre

 • forslagene nr. 68–71, fra Knut Arild Hareide på vegne av Kristelig Folkeparti

Det voteres over forslag nr. 68, fra Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en nasjonal kollektivplan med en konkret helhetlig oversikt og konkrete mål for utviklingen av kollektivtilbudet i Norge, der de ulike transportformene ses i sammenheng.»

Venstre har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 94 mot 8 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.47.19)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 69–71, fra Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 69 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en statlig belønningsordning for gang- og sykkelvei, etter modell fra den statlige belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Ordningen skal ha som formål å påvirke transportplanleggingen i kommuner og fylkeskommuner, og fungere som et insentiv for bedre tilrettelegging for gående og syklende.»

Forslag nr. 70 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede infrastrukturbehovene i Nordområdene, der også forlengelse av jernbanen fra Narvik til Tromsø inngår, og på egnet måte legge dette frem for Stortinget.»

Forslag nr. 71 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram egen sak om tiltak for økt bruk av alkolås.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti ble med 96 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.47.46)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 67, fra Høyre. Forslaget lyder:

«Dokument 8:2 S (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og Åge Starheim om å innføre målbar veistandard og etablering av selvstendig transporttilsyn – vedlegges protokollen.»

Fremskrittspartiet har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Høyre ble med 59 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.48.20)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 66, fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest legge fram en vurdering/utredning om nyanlegget Eidangerparsellen på Vestfoldbanen, og elektrifisering/utbedring av Meråkerbanen som OPS-prosjekter.»

Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 77 mot 25 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.48.47)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 14–43, 45–48, 50–59, 61, 63 og 64, fra Fremskrittspartiet

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere et statens transporttilsyn som får til oppgave å drive tilsyn med og kontroll av all transport på vei, jernbane, innenfor luftfart og sjøtransport. Transporttilsynet skal årlig legge frem en rapport for Stortinget om måloppnåelse innenfor norsk samferdsel. Stortinget legger til grunn at slik rapportering baseres på konkrete mål og minstestandard for alle transportsektorer, og at tilsynet får konkrete sanksjonsmidler.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i langt større grad ta i bruk livsløpsentrepriser og totalentrepriser ved bygging av store vei- og jernbaneprosjekter.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om finansiering og utbygging av store samferdselsprosjekter av nasjonal betydning, uavhengig av Nasjonal transportplan.»

Forslag nr. 17 lyder:

Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir utarbeidet årlig vedlikeholdsrapport for samlet nasjonalt veinett.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det utarbeides årlige oversikter over innbetaling og bruk av bompenger på alle typer veier så lenge det foregår bompengefinansiering av bygging og drift av infrastruktur, og at slik oversikt årlig legges frem for Stortinget på egnet måte.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en samlet oversikt over avgifter og gebyrer innenfor transportsektoren, med forslag til fremtidig strategi for bruk av avgifter og gebyrer i arbeidet for å nå nasjonale transportpolitiske mål.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest legge frem egen sak om statlig finansiering av gjeld i eksisterende bompengeselskaper og for vedtatte, men ikke igangsatte prosjekt der bompengefinansiering inngår, basert på at staten overtar eller innløser gjelden.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i sak om statlig finansiering av gjeld i eksisterende bompengeselskaper mv., legge frem forslag til bruk av nye finansieringsverktøy for å sikre nødvendig utbygging av et effektivt, sikkert og miljøvennlig veinett i Norge i løpet av maksimalt 25 år basert på full statlig finansiering.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av statlig forskuttering av midler til hele finansieringen av samferdselsprosjekter der bompengefinansiering inngår, for å redusere de samlede finansieringskostnadene for slike prosjekter.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at den statlige finansieringsandel av samferdselsprosjekter der bompengefinansiering inngår, bevilges og utbetales i tråd med prosjektets forutsetninger om finansieringsdeling.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram sak om opphevelse av § 27 og § 27A i lov 21. juni 1963 nr. 23 veglova.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide opplegg for en storbypakke på 100 mrd. kroner til modernisering av transportnettene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, samt kjøp av persontransporttjenester. Stortinget forutsetter at eksisterende planer/pakker for utvikling av vei- og jernbanebaserte prosjekter som i dag er finansiert eller er planlagt finansiert med bompenger, i sin helhet finansieres av staten. Stortinget ber regjeringen opprette en egen styringsgruppe for storbysatsingen med bruk av statlige reguleringsplaner. Stortinget legger til grunn statlig styring av en moderniseringspakke for hver av byene med rapportering til Stortinget på egnet måte.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2011 legge frem en egen sak om utvikling av fremtidige kollektivløsninger i de største byene.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at utbygging av skinnebaserte kollektivtiltak i og rundt de største byene samordnes med Jernbaneverket, og at slik utbygging inngår som en del av arbeidet med å utvikle trafikknutepunkt der flere transportformer knyttes direkte sammen. Stortinget ber regjeringen legge frem egen sak om dette.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette løpende statlig tilsyn med Bybaneprosjektet i Bergen.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede intermodale knutepunkter i Bergen/Flesland og Trondheim/Værnes.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide egen knutepunktsplan for å sikre gode knutepunktsløsninger der flere transportmidler møtes.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen forsere arbeidet med Alnabruterminalen ved å sette bort planarbeidet og utbyggingen til en ekstern aktør gjennom anbud.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2011 legge frem en egen stortingsmelding om strategi og tiltak knyttet til effektiv sjøtransport og havnestruktur.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med gratisferger på riksveinettet.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2011 legge frem en egen stortingsmelding om modernisering av norsk luftfartspolitikk basert på Strategi for norsk luftfart fra juni 2008, fremlagte rapporter om flysikkerheten i norsk luftfart, og Dokument nr. 8:16 (2008–2009).»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innarbeide bestemmelser om et juridisk ansvar i veitrafikkloven for ulykker som skyldes veiholder.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om et system for klassifisering og periodisk godkjenning av veinettet i Norge.»

Forslag nr. 37 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem et nytt og forpliktende opplegg for fornyelse av skiltparken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011.»

Forslag nr. 38 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede høyere fart for mopeder.»

Forslag nr. 39 lyder:

«Stortinget ber regjeringen åpne for at førerprøve kan gjennomføres i regi av trafikkskoler som godkjennes for dette.»

Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede graderte førerkort for personer under 18 år.»

Forslag nr. 41 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2012, dele dagens kap. 1320 post 23 i flere budsjettposter slik at det kommer klarere frem hvor mye som bevilges til de enkelte formålene posten i dag omfatter.»

Forslag nr. 42 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ordning som automatisk gir personer som får båndlagt sin eiendom til infrastrukturformål, rett til å innløse eiendommene til markedsverdi umiddelbart etter at planene er godkjent.»

Forslag nr. 43 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede muligheter for og effekter av å etablere et funksjonelt og avlastende system av ringveier som leder trafikk unna Oslo by, basert på rv. 23, rv. 35 og rv. 120, alternativt rv. 22.»

Forslag nr. 45 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i 2011 legge frem egen melding om drosjenæringens rammebetingelser og nødvendige lovendringer.»

Forslag nr. 46 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om en belønningsordning for å sikre skoleveiene.»

Forslag nr. 47 lyder:

«Stortinget ber regjeringen åpne for konkurranseutsetting av alle jernbanestrekninger i Norge.»

Forslag nr. 48 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2012, å dele dagens kap. 1350 post 23 i to, slik at det i Jernbaneverkets budsjett blir to separate poster for drift og vedlikehold.»

Forslag nr. 50 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvikle eneretten til Posten Norge AS for brevpost under 50 gram fra 1. juli 2011.»

Forslag nr. 51 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest gjennomføre nødvendige tiltak og avklaringer som åpner for at lokale initiativ for å supplere statlig veibevilgning, kan organiseres gjennom regionale og lokale veiselskap med egen finansiering og uten bruk av bompenger.»

Forslag nr. 52 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bruke statlig regulering på samtlige utbyggingsprosjekter på riksveinettet og jernbanenettet.»

Forslag nr. 53 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2011 legge frem egen sak om fornyelse, forenkling og effektivisering av arbeidet med nasjonale transportplaner, særlig tilpasset sterkere statlige styring med stam- og riksveiutbygging.»

Forslag nr. 54 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2011 legge frem melding om utbygging og finansiering av et moderne og effektivt samferdselsstamnett for perioden 2012–2040.»

Forslag nr. 55 lyder:

«Stortinget gir regjeringen fullmakt til å avhende eierskapet i Baneservice AS.»

Forslag nr. 56 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak der bruk av statlig fullfinansierte OPS-prosjekter vurderes på strekninger:

 • – E39 Kristiansand– Sandnes

 • – E6 Otta–Vindalsliene

 • – E6 Selli/Steinkjer–Fauske

 • – Rv. 4 Gjelleråsen–Gran og Jaren–Mjøsbrua

 • – Rv. 35 Hokksund–Hønefoss–Kløfta

 • – Rv.2 Kløfta–Kongsvinger–Magnor/Riksgrensen

 • – E6 fergefritt ved Tysfjord

 • – E6 Åsen–Vist

 • – E18 Oslo–Riksgrensen/Ørje

 • – E6 Lillehammer–Ringebu

 • – E6 Kolomoen–Lillehammer

 • – E134 Drammen–Haukeli–Bergen med tilførselsveier

 • – E6 Alta–Lakselv

 • – E6 Korporals bru–Jaktøya

 • – E18 Langangen–Dørdal

 • – E6 Ringebu–Otta

 • – E18 Gulli–Langåker/Bommestad

 • – E16 Bjørum–Hønefoss

 • – E6 Dal–Minnesund–Skaberud

 • – Rv. 25 Hamar–Løten og rv. 3 Løten–Elverum

 • – E136 Dombås–Ålesund

 • – E18 Tvedestrand–Dørdal

 • – E39 Rogfast

 • – E18 Tvedestrand–Arendal

 • – Rv. 555 Sotrasambandet

 • – Rv. 23 Dagslett–Linnes–Lier

 • – E39 Orkanger–Klett (E6)

 • – E39 Svegatjørn–Rådal

 • – Rv. 13 Øvre Granvin–Voss grense/Mønshaug–Palmafoss, inkl. rassikring (Skjervet)

 • – E6 Kvithamar–Åsen»

Forslag nr. 57 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2011 legge frem en egen stortingsmelding om strategi og tiltak knyttet til effektiv sjøtransport og havnestruktur, med virkning fra budsjettåret 2012.»

Forslag nr. 58 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem handlingsplan for håndtering av alle skipsvrak langs norskekysten.»

Forslag nr. 59 lyder:

«Stortinget ber regjeringen overføre ansvaret for havner og farleder fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.»

Forslag nr. 61 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem plan med tilhørende finansiering for nødvendig oppgradering og fornyelse av Kystverkets depotutstyr til oljevernberedskap, samt Kystverkets egne fartøyer for å forsterke oljevernberedskapen langs kysten.»

Forslag nr. 63 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem egen sak om sektorgebyrer for sjøtransport og legge til grunn at det gjennomføres en uavhengig analyse av behovet for lostjenester og inndekning av lostjenester gjennom sektorgebyr.»

Forslag nr. 64 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak som omhandler de økonomiske konsekvensene for kommunene og etatene i forbindelse med innføring og drift av det nye nødnettet. Saken må også synliggjøre hvordan de eventuelle merutgiftene skal finansieres.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 77 mot 25 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.49.19)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 44, 49, 60 og 62, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 44 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at standard for drift og vedlikehold i henhold til gjeldende håndbok 111 fortsatt skal gjelde for dagens øvrige riksveinett også etter overføring til fylkeskommunene.»

Forslag nr. 49 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir utarbeidet statistikk over direkte og indirekte energiforbruk for de ulike transportformene.»

Forslag nr. 60 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011 med en egen plan om betydelig økning av bevilgningsnivået knyttet til nymerking av farleder.»

Forslag nr. 62 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle offentlige aksjoner i offentlig regi knyttet til ulykker og utslipp, rutinemessig som en del av et fast evalueringsopplegg, også revideres av Riksrevisjonen.»

Venstre har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 76 mot 26 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.49.48)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 12, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen inkludere de ikke-statlige lufthavnene på Stord, Notodden og i Skien i systemet med kryssubsidiering som i dag foretas mellom de statlige flyplassene.»

Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 70 mot 31 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.50.15)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 13, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber om at regjeringen systematisk kartlegger rasfaren langs riks- og fylkesveiene, og utarbeider en forpliktende handlingsplan. Siktemålet må være at norske riksveier skal være sikret mot farlige ras og påfølgende uheldig veistenging.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 71 mot 31 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.50.40)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1, 3, 4, 9 og 11, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide og ta i bruk konkrete mål for hva som er god vei for henholdsvis riksvei og fylkesvei i form av minstestandard. Stortinget legger til grunn at veiene jevnlig blir målt av tilsynsmyndighet i henhold til fastlagt standard, og at brudd på krav møtes med sanksjoner.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at tilfredshet med riks- og fylkesveier jevnlig måles blant veibrukerne.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak om reversering av forvaltningsreformen på samferdselsområdet, slik at de over 17 000 kilometerne med øvrige riksveier som ble overført til fylkeskommunene 1. januar 2010, tilbakeføres til staten.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at en ensartet standard skal gjelde for alle riksvegferger som ble overført til fylkeskommunene fra 1. januar 2011 for å sikre nasjonal standard på fergetilbudet.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om bygging av alternativ seilingsled til Bergen indre havn i revidert nasjonalbudsjett for 2011.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 59 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.51.07)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2, 5–8 og 10, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en egen sak om finansieringsverktøy til bruk ved investeringer innenfor samferdselssektoren. Stortinget legger til grunn at dette skjer uavhengig av behandling av ny Nasjonal transportplan.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen evaluere føreropplæringen og snarest øke satsingen på tilsyn med føreropplæringen for å øke kvaliteten.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest avvikle strekningsvis-ATK.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at eksterne kvalitetssikringsrapporter for store statlige investeringsprosjekter offentliggjøres straks de foreligger.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen godkjenne 110 km/t som fartsgrense på de beste motorveiene i henhold til anbefaling fra Statens vegvesen.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen oppheve konsesjonskravet til Posten Norge om plikten til å opprettholde fullverdige banktjenester.»

Venstre har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 58 mot 44 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.51.37)Komiteen hadde innstilt:

A

Rammeområde 17

(Transport og kommunikasjon)

I

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Utgifter
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter139 870 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres385 700 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 451 376 508 000
21Spesielle driftsutgifter194 350 000
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres477 750 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1172 990 000
60Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres55 650 000
70Tilskudd Redningsselskapet43 300 000
1070Samfunnet Jan Mayen og Loran-C
1Driftsutgifter42 680 000
1300Samferdselsdepartementet
1Driftsutgifter128 000 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner26 700 000
71Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.30 200 000
72Tilskudd til samferdselsberedskap2 500 000
1301Forskning og utvikling mv.
21Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.17 100 000
50Samferdselsforskning, kan overføres150 800 000
72Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres73 200 000
1310Flytransport
70Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71692 600 000
1311Tilskudd til regionale flyplasser
71Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap.1310 post 7026 600 000
1313Luftfartstilsynet
1Driftsutgifter179 600 000
1314Statens havarikommisjon for transport
1Driftsutgifter59 000 000
1320Statens vegvesen
23Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 727 170 100 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30443 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 725 498 400 000
31Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30524 800 000
35Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres142 100 000
36E16 over Filefjell, kan overføres120 000 000
37E6 vest for Alta, kan overføres110 000 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene103 800 000
62Tilskudd til rassikring på fylkesveger526 300 000
72Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30446 400 000
1330Særskilte transporttiltak
60Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres513 600 000
70Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes291 100 000
75Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser20 600 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 304 923 000 000
25Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres76 300 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 233 875 200 000
31Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, kan overføres366 300 000
33Fysisk skille Jernbaneverket - BaneTele AS, kan overføres25 600 000
1351Persontransport med tog
70Kjøp av persontransport med tog, kan overføres2 220 100 000
1354Statens jernbanetilsyn
1Driftsutgifter51 600 000
1370Posttjenester
70Kjøp av post- og banktjenester345 000 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter167 300 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres14 800 000
70Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres26 100 000
1560Direktoratet for forvaltning og IKT
1Driftsutgifter176 265 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres27 067 000
22Betaling av eID fra private leverandører8 200 000
23Elektronisk ID, kan overføres75 850 000
1561IKT-politikk
22Samordning av IKT-politikken, kan overføres13 019 000
71Tilskudd til fri programvare4 444 000
72Tilskudd til forebyggende informasjonssikring6 506 000
73Tilskudd til digital kompetanse2 000 000
1562Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
1Driftsutgifter4 190 000
70Tilskudd til internasjonale program, kan overføres23 501 000
Totale utgifter32 617 640 000
Inntekter
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling18 819 000
2Refusjoner6 521 000
4062Kystverket
2Andre inntekter9 750 000
4070Samfunnet Jan Mayen og Loran-C
1Inntekter fra kioskdrift549 000
7Refusjoner4 180 000
4300Samferdselsdepartementet
1Refusjon fra Utenriksdepartementet2 100 000
4313Luftfartstilsynet
1Gebyrinntekter126 800 000
4320Statens vegvesen
1Salgsinntekter m.m.156 400 000
2Diverse gebyrer288 100 000
3Refusjoner fra forsikringsselskaper29 900 000
4350Jernbaneverket
1Kjørevegsavgift26 600 000
2Salg av utstyr og tjenester mv.232 000 000
6Videresalg av elektrisitet til togdrift264 100 000
7Betaling for bruk av Gardermobanen76 300 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer162 100 000
51Fra reguleringsfondet10 000 000
4560Direktoratet for forvaltning og IKT
3Diverse inntekter3 675 000
4Internasjonale oppdrag2 000 000
5619Renter av lån til Oslo Lufthavn AS
80Renter236 800 000
5624Renter av Svinesundsforbindelsen AS
80Renter34 000 000
Totale inntekter1 690 694 000

II

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2011 kan overskride bevilgningen under kap. 456 post 45 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3456 post 2.

III

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 1062 postene 1 og 45 mot tilsvarende merinntekt under kap. 4062 post 2 og kap. 5575 post 74

 • 2. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke-næringsaktive fiskerihavner under kap. 4062 post 2 til følgende formål under kap. 1062 post 30:

 • a. dekning av salgsomkostninger forbundet med salget

 • b. oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner under kap. 1062 post 30.

IV

Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan overskride bevilgningen under kap. 1062 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 15 mill. kroner dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensning uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

V

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1062Kystverket
30Nyanlegg og større vedlikehold476 mill. kroner
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold3 mill. kroner

VI

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1062Kystverket
60Tilskudd til fiskerihavneanlegg20 mill. kroner

VII

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

VIII

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1313 post 1kap. 4313 post 2

IX

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1320 postene 23, 30 og 72kap. 4320 postene 1, 2 og 3

X

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til vegformål utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 1 500 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

XI

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1320 Statens vegvesen i Prop. 1 S (2010–2011) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

 • 2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 1 500 mill. kroner.

XII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 4 300 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 2 000 mill. kroner.

XIII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 3 400 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 460 mill. kroner.

XIV

Investeringsramme transporttiltak i fylkene

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 000 mill. kroner over kap. 1320 Statens vegvesen, post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene.

XV

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
Kap. 1350 postene 23 og 30Kap. 4350 postene 1, 2 og 6
Kap. 1350 post 25Kap. 4350 post 7
Kap. 1350 post 30Kap. 4350 post 37

XVI

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan bestille materiell utover gitte bevilgninger, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1350Jernbaneverket
23, 25 og 30Drift, vedlikehold og investeringer800 mill. kroner

XVII

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til jernbaneformål utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 200 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

XVIII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1350 Jernbaneverket i Prop. 1 S (2010–2011) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

 • 2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 250 mill. kroner.

XIX

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold og post 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 2 500 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 600 mill. kroner.

XX

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet for det materiellet som inngår i statens rammeavtale med NSB, i 2011 kan:

 • 1. gi NSB AS en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 2 815 mill. kroner.

 • 2. gi NSB AS ytterligere restverdigaranti på oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 3 225 mill. kroner.

XXI

Overføring til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Post- og teletilsynets reguleringsfond.

XXII

Lånefullmakt for Oslopakke 3

Stortinget samtykker i at Fjellinjen AS i 2011 får fullmakt til ta opp lån på inntil 500 mill. kroner i tråd med vilkårene i omtalen under programkategori 21.30 Vegformål i Prop. 1 S (2010–2011).

Presidenten: Komiteens innstilling til I–XXII er fremmet av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Presidenten antar at Fremskrittspartiet og Høyre vil stemme imot innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling til I–XXII ble bifalt med 59 mot 43 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.52.17)Videre var innstilt:

B

Rammeuavhengige forslag

XXIII

Dokument 8:2 S (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og Åge Starheim om å innføre målbar veistandard og etablering av selvstendig transporttilsyn – bifalles ikke.

Presidenten: Komiteens innstilling til B XXIII er fremmet av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Votering:Komiteens innstilling til B XXIII ble bifalt med 59 mot 43 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.52.50)Videre var innstilt under B:

XXIV

Dokument 8:22 S (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker, Lars Myraune, Tage Pettersen, Siri A, Meling og Trond Helleland om å opprette et selvstendig, frittstående veg- og vegtrafikktilsyn, som skal ha tilsynsansvar med veger, trafikanter og kjøretøyer – bifalles ikke.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom innstillingens B XXIV og forslag nr. 65, fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et frittstående og uavhengig vei- og veitrafikktilsyn som skal ha tilsynsansvar for veier, trafikanter og kjøretøy.»

Komiteens innstilling til B XXIV er fremmet av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Fremskrittspartiet og Venstre har varslet støtte til forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling til B XXIV og forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti bifaltes innstillingen med 55 mot 47 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 19.53.34)Videre var innstilt under B:

XXV

Stortinget ber regjeringen endre konsesjonsvilkårene for Moss Lufthavn Rygge slik at tak på antall flybevegelser fjernes og åpningstid settes til kl. 06.00–24.00. Ved forsinket ankomst tillates landing etter kl. 24.00.

XXVI

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om praktiseringen av båndlegging og innløsing av eiendom knyttet til planlagte veiprosjekter. Saken skal spesielt avklare rettigheter for eiendomsbesittere, og hvilke tidsfrister og prosedyrer som må innføres for å unngå at enkeltmennesker må bære urimelige byrder på statens veier når prosjekter trekker ut i tid.

XXVII

Stortinget ber regjeringen utrede kystriksvei i Finnmark.

XXVIII

Stortinget ber om at regjeringen utarbeider en handlingsplan med sikte på en forsert utskifting av fergeflåten i riksveikorridorene.

XXIX

Stortinget ber regjeringen kartlegge behov og utrede muligheter for utvidet åpningstid på aktuelle riksveifergestrekninger.

XXX

Stortinget ber regjeringen forsere arbeidet med bygging av midtdelere på utsatte strekninger i henhold til Statens vegvesens oversikt over prioriterte veier.

XXXI

Stortinget ber regjeringen intensivere satsingen på holdningskampanjer med mål om økt trafikksikker adferd.

XXXII

Stortinget ber regjeringen legge frem en samlet oversikt over mål, strategier og tiltak vedrørende transportsikkerhet for hele samferdselssektoren.

XXXIII

Stortinget ber regjeringen utarbeide en egen ungdomsstrategi for å redusere antallet trafikkulykker som involverer ungdom mellom 16 og 24 år.

XXXIV

Stortinget ber regjeringen utrede modell for statlig låneordning for samferdselsformål, og legge dette frem for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011.

XXXV

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan nye, større investeringsprosjekter kan prosjektfinansieres for å sikre rasjonell og sammenhengende utbygging av prosjektene.

XXXVI

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om modernisering av organisering og drift av jernbanetransport i Norge.

XXXVII

Stortinget ber regjeringen omdanne Jernbaneverket til statsforetak.

XXXVIII

Stortinget ber regjeringen sette flere av jernbanens drift- og vedlikeholdsoppgaver ut på anbud for å styrke satsingen på jernbanen.

XXXIX

Stortinget ber regjeringen konkurranseutsette persontransport på jernbane på flere strekninger som i dag drives av NSB.

XL

Stortinget ber regjeringen fremme sak om å konkurranseutsette persontransporten på Kongsvingerbanen.

XLI

Stortinget ber regjeringen utarbeide en egen Barnas transportplan. Denne planen innarbeides i senere rulleringer av Nasjonal transportplan som en integrert del av NTP. Barnas transportplan skal inneholde en bred gjennomgang av utfordringer, samt konkrete forslag til tiltak som vil gjøre hverdagen tryggere og sikrere for barn og unge som ferdes i trafikken.

XLII

Stortinget ber regjeringen fremme sak om OPS-finansiering og -organisering for følgende prosjekter i 2011:

 • E39 Rådalen–Svegatjørn

 • E18 Vinterbro–Riksgrensen v/Sverige

 • E6 Lillehammer–Trondheim, hensiktsmessige parseller

 • rv. 2 Nybakk–Kongsvinger

 • E6 vest for Alta.

XLIII

Stortinget ber regjeringen utarbeide egen sak om både vei- og jernbaneprosjekter som etter en faglig vurdering kan være egnet for offentlig-privat samarbeid (OPS).

XLIV

Stortinget ber regjeringen utarbeide egen sak om vei- og jernbaneprosjekter som etter en faglig vurdering kan være egnet for alternative finansierings- og organiseringsformer.

XLV

Stortinget ber regjeringen legge frem sak med forslag om tiltak for å redusere planleggingstiden for veibygging i Norge, øke planproduksjonen og sikre en planberedskap for utbygging og vedlikehold av et moderne, sikkert og miljøvennlig veinett.

XLVI

Stortinget ber regjeringen gjennomføre endringer i planprosessen for å oppnå kortere planleggingstid for store prosjekter.

XLVII

Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag til endringer i veitrafikkloven, slik at det blir forbud mot å transportere skolebarn og ungdom stående i skolebuss.

XLVIII

Stortinget ber regjeringen straks legge fram en tidsplan med sikte på å gjennomføre en heving av U-864 og dens farlige last i havet utenfor Fedje.

XLIX

Stortinget ber regjeringen utrede prosjektet Stad skipstunnel som OPS-prosjekt.

L

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at organisasjoner som driver med redningsarbeid, gis anledning til å benytte det nye nødnettet.

Presidenten: Komiteens innstilling til B XXV–L er fremmet av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Venstre har varslet at de støtter innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling til BXXV–L ble med 52 mot 50 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.54.12)