Stortinget - Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9

Dato: 17.12.2010

Referatsaker

Sak nr. 18 [12:59:33]

Referat

 • 1.(137)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide, Dagfinn Høybråten og Kjell Ingolf Ropstad om å legge ned de regionale helseforetakene og omgående å fryse alle omstillingsprosesser i lokalsykehusene (Dokument 8:54 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 2.(138)

  Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) (Prop. 49 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for justiskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(139)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om lagring av data fremkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste eller offentlig elektronisk kommunikasjonsnett (datalagringsdirektivet)) (Prop. 50 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: I og med at vi nå har gjennomført det siste møtet i Stortinget før jul, og en rekke representanter allerede har brukt anledningen til å ønske hverandre god jul, finner presidenten det riktig og hyggelig på vegne av presidentskapet å kunne ønske alle stortingsrepresentanter en god, velsignet, fredelig og velfortjent juleferie og en god julehøytid. Så møtes vi til et godt nytt år etter nyttår. Takk for godt samarbeid og gode bidrag i den sesjonen vi nå har lagt bak oss!

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.