Stortinget - Møte tirsdag den 15. mars 2011 kl. 10

Dato: 15.03.2011
President: Marit Nybakk

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:18]

  Stortingets vedtak til lov om endringar i mineralloven (inndriving av tvangsmulkt og lovbrotsgebyr) ((Lovvedtak 42 (2010–2011), jf. Innst. 216 L (2010–2011) og Prop. 26 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 2 [10:01:47]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om Innovasjon Norge ((Lovvedtak 43 (2010–2011), jf. Innst. 211 L (2010–2011) og Prop. 39 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 3 [10:02:13]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.) ((Innst. 244 L (2010–2011), jf. Prop. 40 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 4 [10:36:02]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om mer forutsigbarhet og mindre byråkratisk adopsjonsprosess ((Innst. 214 S (2010–2011), jf. Dokument 8:6 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 5 [11:27:39]

  Interpellasjon fra representanten Henning Warloe til forsknings- og høyere utdanningsministeren:
  «Internasjonale rangeringer viser at i alle fall to universiteter, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, rangeres blant de 200 beste i verden. I siste Times-rangering kom Universitetet i Bergen som beste norske universitet på 135. plass, og som nr. 6 i Norden. Med økende internasjonal konkurranse om de beste forskerne og studentene er det naturlig at slike rangeringer tillegges vekt, og at også norske universiteter har ambisjoner om å løfte seg på slike rangeringer. Det foreligger imidlertid ingen analyse av hva som skal til for å oppnå vesentlig bedre plasseringer, eller hvilke strategier eller ressurser som er nødvendig. Det er naturlig at regjeringen drøfter disse mulighetene og utfordringene med universitetene.
  Vil statsråden ta initiativ til en slik analyse, og fremlegge for Stortinget en strategisk vurdering av hvilket ambisjonsnivå Norge bør ha for sine fremste universiteter?»

 • Sak nr. 6 [12:25:23]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Mette Hanekamhaug, Bente Thorsen, Per-Willy Amundsen og Solveig Horne om bruk av hijab i barneskolen ((Innst. 232 S (2010–2011), jf. Dokument 8:51 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 7 [13:39:38]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Kjell Ingolf Ropstad, Geir Jørgen Bekkevold og Rigmor Andersen Eide om innføring av mobbeombud i alle landets fylker ((Innst. 233 S (2010–2011), jf. Dokument 8:73 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 8 [14:48:07]

  Interpellasjon fra representanten Linda C. Hofstad Helleland til kunnskapsministeren:
  «Barnehagesektoren har i løpet av få år blitt en stor og viktig sektor i velferdssamfunnet. Om lag 270 000 barn og 85 000 ansatte har sitt daglige virke i barnehagen. Vi har i dag tilnærmet full barnehagedekning. Nå må det satses på kvalitetsutvikling. Barnehagen utgjør en stadig viktigere del av oppveksten for barn i Norge. Derfor er det viktig å få mer kunnskap om kvaliteten i barnehagene, og hvordan vi kan forbedre kvaliteten i barnehagene. Kvalitet dreier seg om det pedagogiske innholdet, men kvalitet handler også om hvordan vi organiserer barnehagehverdagen.
  Hvordan vil statsråden arbeide med å styrke kvaliteten i barnehagene fremover, hvilke betraktninger gjør statsråden seg omkring forslagene fra Brenna-utvalget, NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst, og hvordan arbeides det med å øke den forskingsbaserte kunnskapen på barnehagefeltet, om både det pedagogiske innholdet og den operative virksomheten?»

 • Sak nr. 9 [15:50:48]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Torgeir Trældal, Per Roar Bredvold og Ulf Leirstein om å senke krav til aksjekapital for aksjeselskaper ((Innst. 180 S (2010–2011), jf. Dokument 8:16 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 10 [18:14:56]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Åse Michaelsen og Solveig Horne om opprettelse av rehabiliterings- og soningsinstitusjoner for ungdom ((Innst. 181 S (2010–2011), jf. Dokument 8:21 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 11 [19:02:04]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, Elisabeth Aspaker og André Oktay Dahl om plan for IKT-investeringer i politiet og reell styrking av politiets driftsbudsjett ((Innst. 206 S (2010–2011), jf. Dokument 8:33 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 12 [19:45:57]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Hans Frode Kielland Asmyhr og Per Sandberg om å forby hijab, niqab, burka og andre religiøse eller politiske symboler som del av arbeidsantrekk for norske dommere ((Innst. 236 S (2010–2011), jf. Dokument 8:42 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 13 [20:39:40]

  Interpellasjon fra representanten Morten Ørsal Johansen til justisministeren:
  «Det pågår for tiden en rettssak om alvorlige overgrep mot barn i Nord-Østerdal tingrett, den såkalte Alvdal-saken. I disse sakene er mediene meget aktive og detaljorienterte. Mediedekningen beskriver i detalj både hendelsesforløp og sinnsstemninger. I bl.a. Alvdal-saken går man langt i å skildre detaljer rundt selve forbrytelsen. Dette kan være svært belastende for ofrene og de pårørende.
  Vi har presse- og ytringsfrihet i Norge, og dette skal vi sette pris på. Jeg ønsker allikevel å utfordre statsråden på om hun har gjort seg opp noen tanker om hvor mange detaljer allmennheten har behov for å kjenne til, og om statsråden mener domstolloven i tilstrekkelig grad hensyntar de berørte parter i denne type saker.»

 • Sak nr. 14 [21:16:03]

  Interpellasjon fra representanten Geir Jørgen Bekkevold til justisministeren:
  «Maria Amelie-saken har satt papirløse på dagsordenen. Organisasjoner på feltet har anslått at ca. 1 500–3 000 personer har oppholdt seg i Norge uten lovlig opphold i mer enn fem år. I henhold til kampanjen «ingen mennesker er ulovlige» kan disse personene heller ikke tvangsreturneres ved Politiets utlendingsenhet. Menneskene befinner seg således i en uløsbar situasjon på grunn av dagens regelverk, hvor deres subjektive oppfatning av deres situasjon i hjemlandet medfører at de ikke våger å reise tilbake frivillig, samtidig som norske myndigheter ikke kan tvangsreturnere dem tilbake til hjemlandet. De fleste andre europeiske land har hatt forskjellige legaliseringsordninger for mennesker med lang botid uten lovlig opphold. Norge har ikke hatt noen.
  Hvordan ser statsråden på situasjonen for de papirløse, og hvordan ser statsråden på muligheter for å løse denne situasjonen for de papirløse?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 22.45.