Stortinget - Møte mandag den 28. mars 2011 kl. 12

Dato: 28.03.2011
President: Per-Kristian Foss Presidenten: Klokken er 12.02.17, og statsråden er nå til stede. Stortingets møte er lovlig satt.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:05:10]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Mandt, Inga Marte Thorkildsen og Steinar Gullvåg om å vurdere endringer i lov om bustadbyggjelag eller annet lovverk for å hindre innsidehandel og spekulasjon ((Innst. 234 S (2010–2011), jf. Dokument 8:45 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 2 [13:22:50]

  Interpellasjon fra representanten Lise Christoffersen til nærings- og handelsministeren:
  «Nærings- og handelsdepartementet har under den rød-grønne regjeringen vektlagt en framtidsrettet næringspolitikk med en fyldig og fleksibel verktøykasse for et næringsliv i hurtig omstilling. Framtidsrettet næringsliv betyr nye arbeidsplasser i nye næringer, men også videreutvikling av de tradisjonelle. Treforedling har lange tradisjoner i Norge. Vi har naturgitte forutsetninger i form av tilgang til råvarer. Vi har god kompetanse på videreforedling. Store strukturelle endringer har ført til omfattende nedleggelser av bedrifter og arbeidsplasser, men fortsatt finnes bedrifter som har klart en nødvendig omstilling til bærekraftig drift med nye produkter og fornybar energiproduksjon.
  Hvordan mener statsråden at vi best mulig kan sikre langsiktige, konkurransedyktige rammebetingelser for videreutvikling av treforedlingsindustrien, slik at den fortsatt kan ha en viktig plass i framtidens norske næringsliv?»

 • Sak nr. 3 [14:30:30]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovregulering av permitteringer) og representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovfesting av permitteringer) ((Innst. 247 L (2010–2011), jf. Dokument 8:63 L (2010–2011) og Dokument 8:65 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 4 [15:23:42]

  Interpellasjon fra representanten Steinar Gullvåg til arbeidsministeren:
  «Ulike vikarbyrå, både her til lands og i utlandet, formidler eller leier ut arbeidskraft til norske bedrifter. Utleieselskapene tilbyr arbeidskraft til helt andre vilkår enn det som er vanlig i norsk arbeidsliv. Seriøse norske bedrifter taper ofte i konkurransen med utenlandske utleieselskap. Vi har sett at utenlandske utleieselskap verken betaler skatt eller sosiale utgifter i Norge. Tross innføring av solidaransvar og identitetskort og allmenngjøring av tariffavtaler ser vi at denne virksomheten pågår. Mange tar nå til orde for økt innsats i kampen mot sosial dumping ved å gjøre det lettere å allmenngjøre tariffavtaler, skjerpede regler for offentlige innkjøp og økt kontrollinnsats. Fagbevegelsen ønsker både innsyns- og aksjonsrett.
  Hvordan vil regjeringen håndtere disse spørsmålene i fortsettelsen?»

 • Sak nr. 5 [16:45:53]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Vigdis Giltun, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Robert Eriksson og Laila Marie Reiertsen om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen, og en finansieringsordning som sikrer TT-transport i tråd med retningslinjene ((Innst. 256 S (2010–2011), jf. Dokument 8:30 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 6 [17:33:06]

  Interpellasjon fra representanten Frank Bakke-Jensen til helse- og omsorgsministeren:
  «For pasienter og pårørende er helsevesenets prioriteringer etter at alt håp om å bli kurert er ute, i mange tilfeller av like stor betydning som tidligere behandling av sykdom. En pasient ved Hammerfest sykehus opplevde nylig at han måtte vente i fire dager på hjemtransport etter at aktiv behandling ble avsluttet, og at han derved ikke fikk være sammen med familien i disse viktige dagene ved slutten av livet. Flere pårørende opplyser at de har hatt tilsvarende opplevelser. I Innst. S. nr. 172 for 2000–2001 om verdier i helsetjenesten gikk Stortinget inn for å opprette kliniske etikkomiteer ved sykehusene. Det er viktig å sikre at disse fortløpende vurderer sykehusenes praksis i forhold til etiske verdier og verdivalg, særlig i forhold til alvorlig syke og døende.
  Hva gjør statsråden for å sikre at helseforetakene legger til rette for rask hjemtransport og oppfølging når pasienten ønsker å avslutte livet i sitt eget hjem?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 18.12.