Stortinget - Møte tirsdag den 26. april 2011 kl. 12

Dato: 26.04.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:05:11]

  Redegjørelse av utenriksministeren om utviklingen i Afghanistan samt norsk sivilt og militært engasjement

 • Sak nr. 2 [12:47:29]

  Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til ratifikasjon av avtale om hamnestatskontroll i fiskeria av 22. november 2009 ( (Innst. 258 S (2010–2011), jf. Prop. 54 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 3 [13:17:50]

  Innstilling fra næringskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet ((Innst. 265 S (2010–2011), jf. Prop. 73 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 4 [13:32:45]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen, Bjørn Lødemel, Trond Helleland, Siri A. Meling, Olemic Thommessen og Lars Myraune om bruksrettighetene i statsallmenningene ((Innst. 202 S (2010–2011), jf. Dokument 8:13 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 5 [14:12:07]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Torgeir Trældal og Per Roar Bredvold om oppheving av bestemmelser om prisfastsetting av konsesjonspliktige landbrukseiendommer ((Innst. 200 S (2010–2011), jf. Dokument 8:18 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 6 [15:29:11]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen, Svein Flåtten, Bjørn Lødemel, Svein Harberg, Lars Myraune, Gunnar Gundersen og Siri A. Meling om å forbedre bøndenes driftsmuligheter og styrke den private eiendomsretten herunder gjennom fjerning av særreguleringer på landbrukseiendommer ((Innst. 201 S (2010–2011), jf. Dokument 8:24 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 7 [16:13:12]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal, Per-Willy Amundsen og Jan-Henrik Fredriksen om et uavhengig granskingsutvalg for å gjennomgå støtte- og tilskuddsordninger samt erstatningsordninger til reindriftsnæringen ((Innst. 254 S (2010–2011), jf. Dokument 8:74 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 8 [16:45:36]

  Interpellasjon fra representanten Rigmor Andersen Eide til landbruks- og matministeren:
  «Mat og energi er fundamentale ressurser i samfunnet. All annen produksjon og verdiskaping hviler på god tilgang til disse to ressursene. Innen 2050 må matproduksjonen økes med 70 pst. for å gi verdens befolkning nok mat. Norge har i dag nedgang i bruk av både gras- og kornarealer. Årlig går ca. 30 000 dekar kornareal ut av produksjon. Det viser seg at nedgangen i jordbruksareal har en klar sammenheng med svak lønnsomhet i jordbruket, nedleggelse av gårdsbruk og storstilt nedbygging av dyrka mark. Allikevel har jordbruket opprettholdt produksjonen, men i større grad basert den på importert kraftfôr. Det innebærer at vi baserer store deler av landbruksproduksjonen vår på andre lands ressursgrunnlag og svekker vår egen forsyningssikkerhet.
  Hvordan vil statsråden ivareta forsyningssikkerheten i lys av dagens situasjon knyttet til nedgang i jordbruksareal og svak økonomi for bonden?»

 • Sak nr. 9 [17:40:06]

  Interpellasjon fra representanten Laila Dåvøy til helse- og omsorgsministeren:
  «Det oppstår situasjoner på sykehus der helsepersonell må ta på seg ekstravakter når kolleger blir syke. Dermed må mange jobbe lenge av gangen uten tilstrekkelig hvile og søvn. Dette kan ha alvorlige konsekvenser fordi faren for feilbehandling øker, og helsepersonells egen helse blir også utsatt. Lange vakter kan gjøre det vanskelig å ha et stabilt og forutsigbart familieliv. Det er behov for å avdekke omfang av ekstravakter blant helsepersonell, herunder leger og sykepleiere, og dermed hva reelle lengder på vakt er, oppdelt etter ulike spesialiteter.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre helsepersonell en forsvarlig lengde på arbeidsdagen, og dermed styrke pasientsikkerheten?»

 • Sak nr. 10 [18:32:34]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet ((Lovvedtak 49 (2010–2011), jf. Innst. 267 L (2010–2011) og Prop. 48 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 11 [18:32:46]

  Forslag fra stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre fremsatt i Stortingets møte 14. april 2011 (jf. Innst. 267 L):
  «Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring i alkoholloven slik at kommunene gis utvidet mulighet til å fastsette skjenketiden for alkohol.»

 • Sak nr. 12 [18:32:57]

  Forslag fra stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 14. april 2011 (jf. Innst. 267 L):
  «Stortinget ber regjeringen utarbeide nasjonale retningslinjer for straffeutmåling ved brudd på alkoholloven.»

 • Sak nr. 13 [18:33:09]

  Forslag fra stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre fremsatt i Stortingets møte 14. april 2011 (jf. Innst. 253 L):
  «Stortinget ber regjeringen legge frem sak om revisjon av gjeldende lovverk slik at det gjøres mulig med søndagsåpne butikker.»

 • Sak nr. 14 [18:33:23]

  Forslag fra stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke på vegne av Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 14. april 2011 (jf. Innst. 253 L):
  «Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift hindre omgåelse av åpningstidsbestemmelsene i lov om helligdager og helligdagsfred.»

 • Sak nr. 15 [18:33:36]

  Forslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande på vegne av Venstre fremsatt i Stortingets møte 14. april 2011 (jf. Innst. 253 L):
  «Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag som fjerner statlige begrensninger på åpningstider i butikker og salg og skjenking av alkohol og som erstatter § 5 i lov om helligdager og helligdagsfred med en bestemmelse som gir kommunene mulighet til å begrense åpningstidene lokalt.»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 18.53.