Stortinget - Møte torsdag den 26. mai 2011 kl. 10

Dato: 26.05.2011

Dokument: (Lovvedtak 50 (2010–2011), jf. Innst. 322 L (2010–2011) og Prop. 78 L (2010–2011))

Sak nr. 7 [13:44:44]

Stortingets vedtak til lov om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4236)

Votering i sak nr. 7

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.