Stortinget - Møte tirsdag den 31. mai 2011 kl. 10

Dato: 31.05.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:09]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om minneplate over dem som har mistet livet under militære oppdrag i utlandet i tjeneste for Norge ((Innst. 356 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 2 [10:09:53]

  Interpellasjon fra representanten Peter Skovholt Gitmark til utenriksministeren:
  «Grusomme overgrep ble begått på begge sider under Sri Lankas borgerkrig. Krigen endte med en militær seier for regjeringssiden for to år siden. Nå gjelder det å bygge freden og samtidig stille dem som har begått menneskerettighetsbrudd, for retten. Den 31. mars i år la FNs ekspertpanel om «Accountability in Sri Lanka» fram sin rapport.
  Hvordan vil Norge arbeide for å følge opp rapportens anbefalinger?»

 • Sak nr. 3 [11:09:34]

  Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest m.m.) ((Innst. 353 L (2010–2011), jf. Prop. 96 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 4 [11:35:15]

  Interpellasjon fra representanten Olemic Thommessen til kunnskapsministeren:
  «Utdanningsdirektoratet har offentliggjort en spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere som entydig viser at undervisningen i svensk og dansk ikke er prioritert, og at læreplanens intensjoner i forhold til den kunnskap elevene skal gis, ikke blir ivaretatt i dagens undervisning. Tidligere nordiske undersøkelser viser at språkforståelsen blant unge i Norden er synkende. Den nordiske språkdeklarasjonen anviser helhetlige planer om språkarbeidet i det enkelte nordiske land. Skolen er et helt sentralt virkemiddel i arbeidet for å styrke kunnskapen om det skandinaviske språk for alle.
  Hva vil statsråden gjøre for at skolene tar læreplanen på alvor, og at svensk og dansk igjen skal bli en prioritert del av undervisningen?»

 • Sak nr. 5 [12:15:31]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Arve Kambe, Linda C. Hofstad Helleland og Torbjørn Røe Isaksen om en endring av barnelova angående foreldres plikt til å betale tilskudd for myndige barn som flytter ut av hjemmet ((Innst. 357 S (2010–2011), jf. Dokument 8:125 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 6 [12:38:42]

  Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Seychellene om opplysninger i skattesaker ((Innst. 361 S (2010–2011), jf. Prop. 95 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 7 [12:39:07]

  Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Svein Flåtten om å opprette et uavhengig finanspolitisk råd ((Innst. 358 S (2010–2011), jf. Dokument 8:100 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 8 [13:17:19]

  Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner, Arve Kambe, Svein Flåtten og Ingjerd Schou om eiendomsskatt ((Innst. 360 S (2010–2011), jf. Dokument 8:126 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 9 [13:17:34]

  Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Christian Tybring-Gjedde og Kenneth Svendsen om å avvikle eiendomsskatten ((Innst. 359 L (2010–2011), jf. Dokument 8:137 LS (2010–2011)))

 • Sak nr. 10 [13:58:42]

  Innstilling fra finanskomiteen om evaluering av skattereformen 2006 ((Innst. 365 S (2010–2011), jf. Meld. St. 11 (2010–2011)))

 • Sak nr. 11 [16:01:06]

  Forslag fra stortingsrepresentant Gunnar Gundersen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre fremsatt i Stortingets møte 19. mai 2011 (jf. Innst. 322 L):
  «Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag for Stortinget om omdannelse av NUF til aksjeselskap slik at dette blir en enklere prosess enn det regjeringen legger opp til gjennom Prop. 78 L (2010–2011).»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 16.18.