Stortinget - Møte onsdag den 8. juni 2011 kl. 9

Dato: 08.06.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [09:02:14]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover ((Innst. 393 L (2010–2011), jf. Prop. 81 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 2 [10:03:47]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide og Rigmor Andersen Eide om å gjøre «leie før eie»-ordningen til en nasjonal ordning for å sikre vanskeligstilte en mulighet på boligmarkedet ((Innst. 362 S (2010–2011), jf. Dokument 8:50 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 3 [10:58:11]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven ((Innst. 370 L (2010–2011), jf. Prop. 79 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 4 [11:42:59]

  Interpellasjon fra representanten Inga Marte Thorkildsen til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
  «Barnefordelingssaker og barnevernssaker har flere likhetstrekk. Ofte er det vanskelig å skille en sak om omsorgssvikt fra en sak om barnefordeling, slik også mindretallet i NOU 1998:17 påpekte. Høyt konfliktnivå rammer barna, som kan utsettes for omsorgssvikt. Videre vet vi at saker om tabubelagte forhold som vold og incest sjelden avgjøres strafferettslig. Mange ender i stedet som en barnefordelingssak. Det blir dermed svært viktig at aktørene, særlig dommerne, har god barnefaglig kompetanse og god kunnskap om vold og overgrep mot barn. Mange, inkludert barneombudet, incestsentre, advokater og barnevernsarbeidere, har ytret ønske om systemendringer for å bedre barnas rettssikkerhet. FNs barnekomité anbefaler også nye tiltak fra Norges side. Det er bl.a. nødvendig å legge bedre til rette for at barn får uttrykke seg og bli hørt i alvorlige saker av denne typen.
  Vil statsråden ta nye initiativer på dette området?»

 • Sak nr. 5 [12:38:44]

  Interpellasjon fra representanten Ine M. Eriksen Søreide til utenriksministeren:
  «Den arabiske våren har ført til fornyet oppmerksomhet om kvinners rettigheter i regionen, men dessverre har denne bølgen ennå ikke nådd alle arabiske land. Om morgenen den 22. mai ble Manal al-Sharif arrestert i sitt hjem fordi hun hadde kjørt bil. Saudi-Arabia er det eneste landet i verden som nekter kvinner å kjøre bil. Regler om at alle kvinner skal underlegges en mannlig verge – far, mann, bror eller sønn – fratar kvinner bevegelsesfrihet og selvstendighet. Human Rights Watch sier det slik: «For saudiske kvinner innebærer det å bli voksen ingen rettigheter, bare plikter.» I november 2010 ble Saudi-Arabia valgt inn i styret til FN-organisasjonen UN Women sammen med Norge.
  Hva kan Norge foreta seg for å støtte saudiske kvinners rettigheter, og vil utenriksministeren reagere mot arrestasjoner og trakassering av saudiske kvinner som utfordrer kjøreforbudet, f.eks. i forbindelse med den planlagte aksjonen 17. juni?»

 • Sak nr. 6 [13:25:09]

  Stortingets vedtak til lov om endringar i aksjelova mv. ((Lovvedtak 51 (2010–2011), jf. Innst. 325 L (2010–2011) og Prop. 77 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 7 [13:25:34]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) ((Lovvedtak 52 (2010–2011), jf. Innst. 354 L (2010–2011) og Prop. 92 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 8 [13:25:56]

  Stortingets vedtak til lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest m.m.) ((Lovvedtak 53 (2010–2011), jf. Innst. 353 L (2010–2011) og Prop. 96 L (2010–2011)))

 • Sak nr. 9 [13:26:21]

  Forslag fra stortingsrepresentant Solveig Horne på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre fremsatt i Stortingets møte 30. mai 2011 (jf. Innst. 354 L):
  «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av lover og regelverk slik at begge foreldre får lik uttaksrett.»

 • Sak nr. 10 [13:26:45]

  Forslag fra stortingsrepresentant Solveig Horne på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 30. mai 2011 (jf. Innst. 354 L):
  «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av lover og regelverk slik at det blir opp til det enkelte foreldrepar hvordan de vil fordele foreldrepermisjonen mellom seg.»

 • Sak nr. 11 [13:27:11]

  Forslag fra stortingsrepresentant Solveig Horne på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 30. mai 2011 (jf. Innst. 354 L):
  «Stortinget ber regjeringen foreslå de nødvendige lovendringer for å ivareta begge foreldres rett til foreldrepenger ved samlivsbrudd.»

 • Sak nr. 12 [13:27:36]

  Forslag fra stortingsrepresentant Bente Thorsen på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 31. mai 2011 (jf. Innst. 353 L):
  «Stortinget ber regjeringen utarbeide tydeligere tilbakemeldingsbegrep til skoleansvarlig i forbindelse med avvik og merknad som er avdekket etter tilsyn utført av tilsynsmyndighet.»

 • Sak nr. 13 [13:28:10]

  Forslag fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 31. mai 2011 (jf. Innst. 359 L):
  «Stortinget ber regjeringen gjennomgå naturressursbeskatningen og legge den om slik at kommunene gis mulighet til inntekter fra sine naturressurser basert på en så korrekt som mulig verdsettelse av disse.»

 • Sak nr. 14 [13:28:40]

  Forslag fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 31. mai 2011 (jf. Innst. 359 L):
  «Stortinget ber regjeringen tilbakeføre deler av selskapsskatten til kommunene.»

 • Sak nr. 15 [13:29:00]

  Forslag fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 31. mai 2011 (jf. Innst. 359 L):
  «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med avvikling av eiendomsskatten lage overgangsordninger, slik at kommuneøkonomien sikres.»

 • Sak nr. 16 [13:29:24]

  Forslag fra stortingsrepresentant Gunnar Gundersen på vegne av Høyre fremsatt i Stortingets møte 31. mai 2011 (jf. Innst. 359 L):
  «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en endring av § 3 i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane, slik at eiendomsskatt kun kan pålegges bolig som ligger i bymessige strøk, slik det var før skatteåret 2007.»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.55.