Stortinget - Møte torsdag den 1. desember 2011 kl. 10

Dato: 01.12.2011

Dokument: (Lovvedtak 14 (2011–2012), jf. Innst. 4 L (2011–2012) og Prop. 1 LS (2011–2012))

Sak nr. 22 [17:09:01]

Stortingets vedtak til lov om endringer i skatteloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1052)