Stortinget - Møte onsdag den 14. desember 2011 kl. 10

Dato: 14.12.2011

Dokument: (Innst. 8 S (2011–2012), jf. Prop. 1 S (2011–2012) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2011–2012))

Sak nr. 2 [11:08:33]

Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012, kapitler under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og enkelte kapitler under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 32 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1 og 2, fra Harald T. Nesvik på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 3–10, fra Harald T. Nesvik på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

 • forslagene nr. 11–26, fra Harald T. Nesvik på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslag nr. 27, fra Rigmor Andersen Eide på vegne av Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 28–31, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre

 • forslag nr. 32, fra Svein Flåtten på vegne av Høyre

Forslagene nr. 1–27 er inntatt på sidene 84 og 85 i innstillingen, mens forslagene nr. 28–32 er omdelt i salen.

Det voteres først over forslag nr. 28, fra Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et Regelråd etter svensk modell.»

Fremskrittspartiet og Høyre har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Venstre ble med 60 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.42.35)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 29, fra Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en egen tilskuddsordning under Innovasjon Norge målrettet mot startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial.»

Kristelig Folkeparti har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Venstre ble med 96 mot 7 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.42.54)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 30, fra Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvikle ordningen med eksportstøtte til osteproduksjon.»

Fremskrittspartiet har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Venstre ble med 76 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.43.12)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 31, fra Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for avvikling av pelsdyrhold i Norge.»

Votering:Forslaget fra Venstre ble med 98 mot 3 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.43.29)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 27, fra Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjeninnføre beredskapslagring av korn.»

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 96 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.43.49)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 32, fra Høyre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak om ulemper og fordeler for norske forbrukere ved at de eksisterende markedsreguleringsordningene administreres av bare en av markedsaktørene og saken bes fremmet slik at den kan behandles av Stortinget sammen med landbruksmeldingen.»

Fremskrittspartiet og Venstre har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Høyre ble med 60 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.44.09)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 14 og 20, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre innretningen på Innovasjon Norges virkemidler, slik at de i større grad gjøres landsdekkende og tilgjengelige for alle søkere.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen oppheve forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske.»

Venstre har varslet at de vil støtte forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 78 mot 25 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.44.28)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 11–13, 15–19 og 21–26, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en utvidelse av Argentum-modellen med fond-i-fond-investeringer til tre nye fond.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av revidert budsjett for 2012 legge frem forslag om en justering av refusjonstaket knyttet til sysselsetting av sjøfolk slik at dette tar høyde for lønns- og prisveksten fra og med innføringen 1. juli 2008 og frem til og med lønnsoppgjørene våren 2012.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennom oppdragsdokumentet til Innovasjon Norge for 2012 sørge for at det avsettes 20 mill. kroner til programmet Innovasjon Møbel.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennom oppdragsdokumentet til Innovasjon Norge for 2012 sørge for at det avsettes 5 mill. kroner til oppgradering av film knyttet til Epcot-senteret i Disneyland.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en strategi for avbyråkratisering av fiskeri- og havbruksnæringens rammevilkår. Strategien fremlegges i løpet av 1. halvår 2012.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av lov om omsetning av råfisk og deltakerloven med sikte på modernisering og forenkling.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av særavgiftsbelastningen pålagt fiskeri- og havbruksnæringen med sikte på opprydding og reduksjoner.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for vekst i havbruksnæringen gjennom etablering av nye konsesjoner.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i konsesjonsbestemmelsene for oppdrett av laksefisk slik at det kan tildeles rene ørretkonsesjoner i områder der villaksen er særlig utsatt.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å oppheve konsesjonsloven.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å oppheve lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det igangsettes nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda for å unngå store dyrelidelser utover vinteren.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om reindrift i løpet av 2012.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennom sitt eierskap i Statskog SF å pålegge selskapet å intensivere arronderingssalg av de skogeiendommer og annen fast eiendom Statskog SF eier i dag.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 79 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.44.52)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4–7, 9 og 10, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen tilpasse gebyrinntektene til driften av Brønnøysundregistrene ved å innarbeide nivået på gebyrene i tråd med selvfinansieringsprinsippet i løpet av 2012.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for bedre samordning av marin forskning med fiskerinæringen slik at næringens behov i større grad vektlegges enn hva tilfellet er i dag. Strategien fremlegges i løpet av 1. halvår 2012.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for avbyråkratisering av landbruksnæringens rammevilkår som fremlegges i løpet av 2012.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bidra til at arbeidet med utvikling av nisje- og spesialprodukter i landbruket samt markedsføring av disse, intensiveres.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen justere periodiseringen av jordbruksoppgjøret til å følge kalenderåret, og at forhandlingene kommer inn som en del av budsjettprosessen.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen justere periodiseringen av reindriftsavtalen til å følge kalenderåret, og at forhandlingene kommer inn som en del av budsjettprosessen.»

Venstre har varslet at de vil støtte forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 60 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.45.12)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3 og 8, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en egen stortingsmelding om industripolitikken og industriens rammevilkår i fremtiden i løpet av 2012.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede de konkurransemessige sidene ved dagens ordning med opplysningskontorer for landbruket.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 61 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.45.29)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2012, legge frem en kostnadsoversikt og en fremdriftsplan for å stoppe forurensingen fra de nedlagte gruvene i Sulitjelma slik at ny utvinning av malm kan starte.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere hensiktsmessigheten av å være medlem av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) sett i lys av at denne organisasjonen motarbeider norske interesser i hvalfangstsaken.»

Venstre har varslet at de vil støtte forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 54 mot 48 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.45.50)

Presidenten: Det skal nå voteres over komiteens innstilling under A, rammeområde 9.

Komiteen hadde innstilt:

A

Rammeområde 9

(Næring)

I

På statsbudsjettet for 2012 bevilges under:

Utgifter
900Nærings- og handelsdepartementet
1Driftsutgifter185 588 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres68 100 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner20 000 000
72Tilskudd til beredskapsordninger3 100 000
73Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres12 000 000
901Styret for det industrielle rettsvern
1Driftsutgifter216 200 000
902Justervesenet
1Driftsutgifter104 700 000
21Spesielle driftsutgifter2 200 000
903Norsk akkreditering
1Driftsutgifter34 200 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter311 200 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres167 200 000
905Norges geologiske undersøkelse
1Driftsutgifter169 000 000
21Spesielle driftsutgifter71 500 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Driftsutgifter16 800 000
30Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres10 500 000
31Miljøtiltak Løkken, kan overføres61 400 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning1 600 000 000
910Sjøfartsdirektoratet
1Driftsutgifter332 050 000
913Standardisering
70Tilskudd28 000 000
922Romvirksomhet
50Norsk Romsenter50 200 000
70Kontingent i European Space Agency (ESA)131 500 000
71Internasjonal romvirksomhet333 800 000
72Nasjonale følgemidler, kan overføres42 100 000
73Galileo103 500 000
924Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
70Tilskudd35 000 000
929Norsk Designråd
70Tilskudd36 800 000
934Internasjonaliseringstiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres13 000 000
73Støtte ved kapitalvareeksport449 000 000
937Svalbard Reiseliv AS
71Tilskudd2 100 000
950Forvaltning av statlig eierskap
21Spesielle driftsutgifter25 700 000
953Kings Bay AS
70Tilskudd17 500 000
960Raufoss ASA
71Refusjon for miljøtiltak8 200 000
1550Konkurransetilsynet
1Driftsutgifter83 179 000
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser7 726 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon - prosjekter, fond233 200 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon311 000 000
71Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres380 700 000
72Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres285 000 000
73Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres5 000 000
76Miljøteknologi, kan overføres257 000 000
78Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond3 800 000
Totale utgifter6 228 743 000
Inntekter
3900Nærings- og handelsdepartementet
2Ymse inntekter105 000
3901Styret for det industrielle rettsvern
5Inntekt av informasjonstjenester7 000 000
7Inntekter knyttet til NPI3 500 000
8Gebyrer immaterielle rettigheter42 200 000
3902Justervesenet
1Gebyrinntekter57 100 000
3Inntekter fra salg av tjenester11 700 000
4Oppdragsinntekter2 200 000
3903Norsk akkreditering
1Gebyrinntekter og andre inntekter27 500 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter413 000 000
2Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter29 000 000
3Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen53 200 000
3905Norges geologiske undersøkelse
1Oppdragsinntekter28 500 000
2Tilskudd til samfinansieringsprosjekter43 000 000
3906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Leie av bergrettigheter og eiendommer200 000
2Behandlingsgebyrer500 000
3910Sjøfartsdirektoratet
1Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR140 400 000
2Maritime personellsertifikater10 500 000
3Diverse inntekter5 000 000
4Gebyrer for skip i NIS42 500 000
5Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt5 200 000
3961Selskaper under NHDs forvaltning
70Garantiprovisjon, Statkraft SF2 112 000
71Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA9 000 000
4550Konkurransetilsynet
2Ymse inntekter231 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning5 000 000
51Tilbakeføring av tapsfondsmidler til såkornkapitalfond134 700 000
70Låneprovisjoner54 500 000
Totale inntekter1 127 848 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan:

kap. 900 postene 1 og 21kap. 3900 post 2
kap. 901 post 1kap. 3901 postene 5, 7 og 8
kap. 902 post 1kap. 3902 postene 1 og 3
kap. 902 post 21kap. 3902 post 4
kap. 903 post 1kap. 3903 post 1
kap. 904 post 1kap. 3904 post 2
kap. 904 post 22kap. 3904 post 3
kap. 905 post 21kap. 3905 postene 1 og 2
kap. 910 post 1kap. 3910 post 3

III

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak, innenfor gitt garantiramme på 124 mill. kroner.

IV

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garantiramme på 750 mill. kroner.

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
2421Innovasjon Norge
72Forsknings- og utviklingskontrakter100,0 mill. kroner
 • 2. gi tilsagn om tilskudd på 50,81 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 90,71 mill. euro.

 • 3. gi Eksportfinans ASA tilsagn om statlig dekning av framtidig underskudd på avregningskontoen for eksisterende eksportkredittordning, den såkalte 108-ordningen. Fullmakten gjelder for samlede framtidige underskudd som oppstår som følge av tilsagn om lån fram til 31. desember 2012. Fullmakten har som forutsetning at:

 • a) Eksportfinans ASA fram til 31. desember 2012 kan gi tilsagn om lån ved leveranser av kapitalvarer og skip til utenlandske importører og til norske redere i internasjonal konkurranse til de gunstigste rentevilkår og kredittider som OECD tillater (Arrangement on Officially Supported Export Credits).

 • b) Eksportfinans ASA sin innlånspraksis for ordningen må godkjennes av Nærings- og handelsdepartementet. Departementet kan for øvrig utarbeide nærmere retningslinjer for ordningen.

VI

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

VII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 200 mill. kroner.

VIII

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan:

 • 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 • 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

IX

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om:

 • 1. nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 500 mill. kroner.

 • 2. nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

X

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

XI

Fullmakt om såkornfond opprettet mellom 1997 og 2000

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet kan gi Innovasjon Norge fullmakt til, ved overveiende sannsynlighet for konkurs i et av såkornfondene opprettet mellom 1997 og 2000, å:

 • 1. konvertere hele eller deler av statens ansvarlig lån til egenkapital.

 • 2. nedskrive deler av statens ansvarlige lån.

 • 3. godkjenne salg av et såkornfond.

 • 4. godkjenne endringer i et fonds administrative lokalisering.

XII

Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan gi Norsk Romsenter fullmakt til å:

 • 1. selge andeler i selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler, og kjøpe andeler i nye selskaper.

 • 2. benytte utbytte fra selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler og inntekter fra salg av andeler i slike selskaper til romrelatert virksomhet, herunder kjøp av andeler i nye selskaper.

XIII

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 54 mot 47 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.46.17)

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling under B, rammeområde 10.

Komiteen hadde innstilt:

B

Rammeområde 10

(Fiskeri)

I

På statsbudsjettet for 2012 bevilges under:

Utgifter
1000Fiskeri- og kystdepartementet
1Driftsutgifter111 544 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres9 721 000
70Tilskudd diverse formål, kan overføres500 000
71Tilskudd til kystkultur, kan overføres9 250 000
1001Deltakelse i internasjonale organisasjoner
70Tilskudd, kan overføres10 250 000
1030Fiskeridirektoratet
1Driftsutgifter347 080 000
21Spesielle driftsutgifter4 949 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres1 667 000
1050Diverse fiskeriformål
71Sosiale tiltak, kan overføres2 000 000
72Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere13 700 000
74Erstatninger, kan overføres2 140 000
75Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres50 000 000
79Informasjon ressursforvaltning, kan overføres1 440 000
2415Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak
75Marint verdiskapingsprogram, kan overføres40 000 000
Totale utgifter604 241 000
Inntekter
4000Fiskeri- og kystdepartementet
1Refusjoner10 000
4030Fiskeridirektoratet
1Refusjoner og diverse inntekter102 000
4Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet10 000
5Saksbehandlingsgebyr17 991 000
6Forvaltningssanksjoner871 000
22Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning4 949 000
Totale inntekter23 933 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2012 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekt under
kap. 1000 post 21kap. 4000 post 4
kap. 1030 post 21kap. 4030 post 22

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet og Høyre ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 61 mot 42 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.46.44)

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling under C, rammeområde 11.

Komiteen hadde innstilt:

C 

Rammeområde 11

(Landbruk)

I

På statsbudsjettet for 2012 bevilges under:

Utgifter
1100Landbruks- og matdepartementet
1Driftsutgifter144 102 000
21Spesielle driftsutgifter1 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 502 595 000
50Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter255 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet87 306 000
51Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk63 760 000
52Støtte til fagsentrene, Bioforsk16 717 000
1115Mattilsynet
1Driftsutgifter1 162 596 000
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser7 225 000
23Særskilte prosjekt, kan overføres3 000 000
71Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning1 131 000
1138Støtte til organisasjoner m.m.
70Støtte til organisasjoner, kan overføres23 947 000
71Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres5 179 000
1139Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
70Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres16 741 000
71Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres20 929 000
1141Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket
50Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse23 142 000
52Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap94 970 000
1143Statens landbruksforvaltning
1Driftsutgifter174 995 000
60Tilskudd til veterinærdekning126 118 000
70Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres361 000
72Erstatninger, overslagsbevilgning302 000
73Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning45 610 000
75Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt1 000 000
1144Regionale og lokale tiltak i landbruket
77Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres6 592 000
1147Reindriftsforvaltningen
1Driftsutgifter42 723 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres6 958 000
70Tilskudd til fjellstuer702 000
71Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres8 904 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overføres2 500 000
1148Naturskade - erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning150 000 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket
51Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket3 271 000
71Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i skogbruket m.m., kan overføres69 977 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
50Fondsavsetninger1 038 653 000
70Markedsregulering, kan overføres190 900 000
71Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning70 000 000
73Pristilskudd, overslagsbevilgning2 290 100 000
74Direkte tilskudd, kan overføres8 351 319 000
77Utviklingstiltak, kan overføres233 526 000
78Velferdsordninger, kan overføres1 584 604 000
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet32 800 000
72Tilskudd til organisasjonsarbeid6 100 000
75Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres60 000 000
79Velferdsordninger3 100 000
1161Statskog SF - forvaltningsdrift
70Tilskudd til forvaltningsdrift12 673 000
75Oppsyn i statsallmenninger9 296 000
Totale utgifter16 197 679 000
Inntekter
4100Landbruks- og matdepartementet
1Refusjoner m.m.103 000
4112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
30Husleie, Bioforsk18 850 000
4115Mattilsynet
1Gebyr m.m.121 889 000
2Driftsinntekter og refusjoner mv.5 135 000
4143Statens landbruksforvaltning
1Driftsinntekter m.m.36 726 000
4147Reindriftsforvaltningen
1Refusjoner m.m.37 000
4150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
85Markedsordningen for korn27 700 000
5576Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet
70Avgifter i matforvaltningen117 000 000
71Totalisatoravgift125 000 000
Totale inntekter452 440 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2012 kan:

 • 1.

overskride bevilgninger undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1100 post 1kap. 4100 post 1
kap. 1115 post 1kap. 4115 post 2
kap. 1143 post 1kap. 4143 post 1
kap. 1147 post 1kap. 4147 post 1
 • 2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom. Ubenyttede merinntekter fra salg av eiendom kan regnes med ved utregning av overførbart beløp under bevilgningen.

III

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2012 kan overskride bevilgningen under kap. 1147 Reindriftsforvaltninga, post 1 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i forbindelse med forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2012 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger77,0 mill. kroner

V

Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2012 kan

 • a) selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom for inntil 8 mill. kroner.

 • b) selge eiendom på Kjeller i Skedsmo kommune og benytte salgsinntekter til å dekke utgifter i tilknytning til eiendommen.

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 55 mot 48 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.47.11)