Stortinget - Møte torsdag den 11. oktober 2012 kl. 10

Dato: 11.10.2012
President: Akhtar Chaudhry

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:37]

  Valg av nytt medlem til valgkomiteen

 • Sak nr. 2 [10:02:12]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av et medlem til styret for stiftelsen til støtte av jødiske institusjoner eller prosjekter utenfor Norge ((Innst. 19 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 3 [10:02:38]

  Interpellasjon fra representanten Morten Ørsal Johansen til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
  «Befolkningssammensetningen i Norge har endret seg betraktelig de siste 40 årene. Det bor i dag personer fra 216 land og oversjøiske territorier i Norge og det bor i tillegg personer av andre etniske bakgrunner som har dype røtter på norsk jord: samer, kvener, romani/romanes mv. Man vet mye om bakgrunnen til disse individene og gruppene, men det er likevel vanskelig å finne god statistikk over hvor mange individer som taler andre morsmål eller førstespråk. Man vet ikke hvor mange individer som har samiske eller andre minoritetsspråk som morsmål eller førstespråk, og man har heller ingen statistikk på hvor mange som har andre morsmål eller førstespråk, som kommer fra andre land.
  Hvordan ser statsråden for seg at slik statistikk blir tilgjengelig slik at man dermed kan tette noen kunnskapshull?»

 • Sak nr. 4 [11:44:06]

  Interpellasjon fra representanten Arve Kambe til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren:
  «Regjeringen har sendt ut på høring et forslag om endring av forskriften om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart. Forbudet, som ble innført av Høyres Victor Norman, har ført til mer konkurranse, økt tilbud, bedre kvalitet og lavere priser for flypassasjerene. Det åpnes nå for at tre flyruter kan få bonuspoeng. Dermed gir staten støtte til de fire største flyplassene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Regjeringen ber om innspill til om dette vil påvirke konkurransen mellom flyplasser på Østlandet, og ser helt ut til å glemme at dette også vil gjelde for andre flyplasser, spesielt Kristiansand, Haugesund og Stord. Det logiske er enten å innføre bonuspoeng for alle eller for ingen.
  Deler statsråden mitt syn om at vi bør fortsette med den ordningen vi har med at lave priser, gode rutetilbud og god konkurranse er bonus nok, og vil statsråden ha dialog med Stortinget før forskriften blir vedtatt?»

 • Sak nr. 5 [11:40:50]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om endringer i utlendingsregelverket for å få mer rettferdige familiegjenforeningsregler ((Innst. 395 S (2011–2012), jf. Dokument 8:50 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 6 [12:36:37]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012 ((Innst. 20 L (2012–2013), jf. Prop. 134 L (2011–2012)))

 • Sak nr. 7 [12:37:38]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven ((Innst. 396 L (2011–2012), jf. Prop. 118 L (2011–2012)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.58.