Stortinget - Møte torsdag den 25. oktober 2012 kl. 10

Dato: 25.10.2012

Referatsaker

Sak nr. 10 [14:22:00]

Referat

 • 1.(32)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2012 av 15. juni 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/65/EF om samordning av visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, og direktiv 2010/13/EU om samordning av visse bestemmelser om innføring av audiovisuelle medietjenester (Prop. 10 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 2.(33)

  Endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova (gjennomføring av direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester mv.) (Prop. 9 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(34)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arve Kambe, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe, Elisabeth Røbekk Nørve og Ine M. Eriksen Søreide om en styrket maritim utdanning i Norge (Dokument 8:10 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 4.(35)

  Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 (Dokument 1 (2012–2013))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 5.(36)

  Arbeids- og sosialkomiteen melder å ha valgt Robert Eriksson til leder, Karin Andersen til første nestleder og Anette Trettebergstuen til andre nestleder.

 • 6.(37)

  Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Erling Sande til leder, Siri A. Meling til første nestleder og Eirin Sund til andre nestleder.

 • 7.(38)

  Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Gunn Karin Gjul til leder, Solveig Horne til første nestleder og Øyvind Håbrekke til andre nestleder.

 • 8.(39)

  Finanskomiteen melder å ha valgt Torgeir Micaelsen til leder, Ketil Solvik-Olsen til første nestleder og Jan Tore Sanner til andre nestleder.

 • 9.(40)

  Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Bent Høie til leder, Kjersti Toppe til første nestleder og Thomas Breen til andre nestleder.

 • 10.(41)

  Justiskomiteen melder å ha valgt Per Sandberg til leder, Jan Bøhler til første nestleder og André Oktay Dahl til andre nestleder.

 • 11.(42)

  Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Marianne Aasen til leder, Dagrun Eriksen til første nestleder og Tord Lien til andre nestleder.

 • 12.(43)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Aksel Hagen til leder, Gjermund Hagesæter til første nestleder og Ingalill Olsen til andre nestleder.

 • 13.(44)

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Anders Anundsen til leder, Per Olaf Lundteigen til første nestleder og Martin Kolberg til andre nestleder.

 • 14.(45)

  Næringskomiteen melder å ha valgt Terje Aasland til leder, Svein Flåtten til første nestleder og Harald T. Nesvik til andre nestleder.

 • 15.(46)

  Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Knut Arild Hareide til leder, Anne Marit Bjørnflaten til første nestleder og Bård Hoksrud til andre nestleder.

 • 16.(47)

  Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt Ine M. Eriksen Søreide til leder, Svein Roald Hansen til første nestleder og Snorre Serigstad Valen til andre nestleder.

 • 17.(48)

  Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2012 er tildelt The European Union (EU)

  Enst.: Nr. 5–17 vedlegges protokollen.

Presidenten: Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.