Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2012 kl. 10

Dato: 13.11.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:05:42]

  Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker

 • Sak nr. 2 [10:41:21]

  Interpellasjon fra representanten Svein Flåtten til utenriksministeren:
  «Regjeringens forslag om overgang til prosenttoll for viktige landbruksråvarer har fremkalt kraftige reaksjoner fra EU. Med vår åpne økonomi er vi avhengige av en velfungerende internasjonal handel. Vår eksportindustri sliter med et høyt kostnadsnivå, sterk kronekurs og fallende markeder på grunn av krisen i EU. Vårt eksportrettede næringsliv er nå helt avhengig av tillit hos våre handelspartnere til at de politiske intensjoner i inngåtte avtaler og forpliktelser overholdes og dermed skaper politisk forutsigbarhet og ikke risiko for mottiltak.
  Hva vil utenriksministeren foreta seg for å overbevise våre handelspartnere i EU om at tolløkningen på landbruksråvarer ikke er et uttrykk for at Norge ønsker å gå i en mer proteksjonistisk retning i sin handelspolitikk, men vil fortsette å arbeide for de politiske intensjonene i EØS-avtalen artikkel 19 om økt liberalisering av handel?»

 • Sak nr. 3 [11:51:22]

  Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til justis- og beredskapsministeren:
  «Nødnettet er grunnmuren i Norges beredskapsevne. Utbygging av nytt nødnett er allerede vesentlig forsinket og mye dyrere enn Stortinget opprinnelig forutsatte. Både helsedirektør, representanter for brannvesenet og politiet har nå uttalt at kvaliteten på leveransen ikke er tilfredsstillende. Det er også hevdet at den valgte TETRA-standarden er ulik standarden i resten av Europa, nemlig TEDS. Dette fremstår som underlig, fordi Stortinget har forutsatt i tidligere behandling at nytt nødnett skulle være av samme standard som hos våre naboland. Høyre er bekymret for om utbyggingen av nødnettet er valgt på uriktige opplysninger, og om den videre prosessen er best mulig planlagt. En redusert dekningsgrad vil kunne bety forskjellen på liv og død.
  Hvordan og når vil statsråden sikre at utbyggingen av nødnettet tilfredsstiller Stortingets forutsetninger om krav til kvalitet og flatedekning, bl.a. beskrevet i Prop. 100 S (2010-1011)?»

 • Sak nr. 4 [13:18:40]

  Stortingets vedtak til lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser ((Lovvedtak 3 (2012–2013), jf. Innst. 26 L (2012–2013) og Prop. 139 L (2011–2012)))

 • Sak nr. 5 [13:19:07]

  Stortingets vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tariffoppgjøret 2012 ((Lovvedtak 4 (2012–2013), jf. Innst. 44 L (2012–2013) og Prop. 2 L (2012–2013)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.29.