Stortinget - Møte fredag den 30. november 2012 kl. 9

Dato: 30.11.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [09:01:37]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om samordning av lovverket for kultursektoren og presisering av kunstnerisk frihet ((Innst. 95 S (2012–2013), jf. Dokument 8:122 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 2 [09:34:36]

  Interpellasjon fra representanten Bente Thorsen til kunnskapsministeren:
  «Stor mangel på ingeniører innen mange ulike bransjer utgjør en stor utfordring for både privat og offentlig sektor. Søknadsmengden til ingeniørfaget er økende, og de ordinære plassene er fylt opp. Enkelte universitet og høgskoler har mange flere søkere til ingeniørstudiet gjennom Y-veien enn de har mulighet til å finansiere over sine budsjetter. Y-vei-studieplasser teller ikke ved samordnet opptak, og dermed gis det ikke statlig finansiering til disse. Det betyr i praksis at UH-sektoren må redusere andre nødvendige og viktige studieplasser innen andre fag for å finansiere Y-vei-ingeniørstudier.
  Vil statsråden legge til rette for statlig finansering av studieplasser innen ingeniørfag som tas Y-veien?»

 • Sak nr. 3 [10:23:49]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Oskar J. Grimstad og Henning Skumsvoll om norsk vannkraftpolitikk ((Innst. 90 S (2012–2013), jf. Dokument 8:112 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 4 [11:02:32]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv., lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold og lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke ((Innst. 88 L (2012–2013), jf. Prop. 86 L (2011–2012)))

 • Sak nr. 5 [11:47:04]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 98/2012 av 30. april 2012 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar ((Innst. 91 S (2012–2013), jf. Prop. 147 S (2011–2012)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.03.