Stortinget - Møte tirsdag den 4. desember 2012 kl. 10

Dato: 04.12.2012

Dokument: (Innst. 83 L (2012–2013), jf. Prop. 3 L (2012–2013))

Sak nr. 12 [17:18:36]

Innstilling frå næringskomiteen om endringar i jordskifteloven

Talarar

Votering i sak nr. 12

Presidenten: Første talar er Per Roar Bredvold, som er ordførar for saka, og har ei taletid på inntil 30 minutt.

Per Roar Bredvold (FrP) [17:19:03]: (ordfører for saken): Jeg tror kanskje jeg har fått litt for lang taletid, for dette skal bare være et kort innlegg, og jeg tror heller ikke det blir noen høy temperatur i denne saken, slik vi hadde i de to foregående sakene.

Presidenten: Presidenten vil minne om at taletida er på inntil 30 minutt.

Per Roar Bredvold (FrP) [17:19:17]: Jeg er klar over det, president!

Denne proposisjonen, Prop. 3 L for 2012–2013, omhandler endringer i jordskifteloven om kravene til utdanning for jordskifteoverdommere, jordskiftedommere og jordskifteeiendommer med allment løyve.

I denne saken er det en enstemmig komité som framhever at denne endringen bør skje så raskt som mulig, og uavhengig av den nye jordskifteloven. Komiteen er også kjent med de utfordringer som denne næringen står overfor, med et lite og sårbart miljø og at det er en stor etterspørsel etter denne kompetansen. Dette igjen fører til lang saksbehandlingstid og ofte store kostnader for de involverte. Et økt utdanningstilbud vil gi bedre rekruttering til domstolene og vil derigjennom gi bedre effektivitet og kortere behandlingstid.

Videre forutsetter komiteen at de utdanningsinstitusjonene som tilbyr denne typen utdanning i framtiden, etter en lovendring innretter utdanningen på en slik måte at innholdet i utdanningen er overførbart mellom de ulike utdanningsinstitusjoner i tilfelle studentene velger å bytte mellom utdanningsinstitusjoner under utdanningsløpet.

Irene Lange Nordahl (Sp) [17:20:47]: Senterpartiet har alltid hatt et spesielt engasjement for jordskifterettene, og vi er opptatt av å styrke disse.

I Soria Moria II står det at regjeringen vil «opprettholde styrkingen av jordskifterettene og gjennomføre tiltak for økt rekruttering».

Jordskiftedomstolen er en særdomstol som skal bidra til å løse problemer knyttet til eiendommer eller rettigheter til eiendommer i hele Norge. Vi er derfor avhengig av en desentralisert utbygd domstol med godt fungerende jordskifteretter. Jordskiftedomstolen bidrar også med viktige kompetansearbeidsplasser i distriktene. Sakene som bringes inn for domstolene, skal løses effektivt og med høy kvalitet. Derfor må domstolene ha medarbeidere med høy kompetanse.

Jordskifterettene gjør en stor samfunnsmessig innsats. De har varierte og interessante oppgaver. Likevel har de for få søkere. Derfor er Senterpartiet tilfreds med at vi i statsbudsjettet for 2012 kunne øke lønnsbevilgningene til jordskiftedomstolen med 10 mill. kr. Dette har vært et viktig første tiltak for å tiltrekke seg velkvalifiserte søkere til ledige dommer- og lederembeter.

Nå foreslår regjeringen i tillegg å endre jordskifteloven slik at utdanningsmonopolet til Universitetet for miljø- og biovitenskap oppheves. Utdanning fra UMB med en spesiell fagkrets er per i dag nødvendig for å bli jordskiftedommer. I de siste årene er det bare blitt utdannet ca. ti kandidater årlig. Rekrutteringsgrunnlaget er derfor for lite. Den foreslåtte endringen i jordskifteloven vil kunne innebære at vi kan få kandidater fra andre utdanningsinstitusjoner eller jurister med tilleggsutdannelse som jordskiftedommere. Dette vil være et viktig bidrag for å øke rekrutteringsgrunnlaget.

Jordskiftedomstolen står overfor betydelige rekrutteringsutfordringer. Disse er knyttet til gjeldende lønnsnivå og til et generasjonsskifte, der ca. en tredjedel av landets 91 jordskiftedommere og jordskifterettsledere innen kort tid vil gå av med pensjon. Samtidig har det vært for få kvalifiserte søkere til ledige embeter. Jordskifterettene opplever i tillegg at yngre jordskiftedommere slutter.

Senterpartiet ønsker derfor å oppheve utdanningsmonopolet så raskt som mulig, og vil fortsette arbeidet med øvrige tiltak for å bedre rekrutteringen til jordskiftedomstolen.

Statsråd Trygve Slagsvold Vedum [17:23:19]: Stortinget har fått til behandling en proposisjon om endringer i jordskifteloven. Proposisjonen er ikke veldig omfattende, men forslaget som fremmes, er etter mitt syn av vesentlig betydning.

Jordskiftedomstolene er et viktig redskap i forbindelse med areal- og eiendomsforhold i hele landet. Gjennom jordskiftedomstolene kan retts- og bruksforhold knyttet til fast eiendom avklares og ordnes slik at de blir så rasjonelle og tjenlige som mulig. Dette har stor samfunnsmessig nytteverdi.

I lengre tid har imidlertid rekrutteringssituasjonen når det gjelder jordskiftedommere vært vanskelig, noe som en rekke steder har gått ut over jordskiftedomstolenes effektivitet og kapasitet. Dette er svært uheldig med tanke på de viktige oppgavene jordskiftedomstolene har.

Etter gjeldende jordskiftelov § 7 femte ledd skal jordskiftedommere ha utdanning fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. Det er med andre ord bare Universitetet for miljø- og biovitenskap, tidligere NLH, som kan utdanne jordskiftedommere.

Som et element i arbeidet med å bedre rekrutteringssituasjonen har regjeringen etter initiativ fra Domstoladministrasjonen fremmet forslag til endringer i jordskifteloven § 7 femte ledd, som innebærer en oppheving av det utdanningsmonopolet som Universitetet for miljø- og biovitenskap har i dag. På den måten kan det åpnes for jordskiftefaglig utdanning også ved andre utdanningsinstitusjoner. Dette vil etter mitt syn være av stor betydning med hensyn til en så god og bred rekruttering til jordskifteutdanningen som mulig.

Regjeringen har foreslått dette uavhengig av det pågående arbeidet med ny jordskiftelov, idet det vil kunne gå noe tid før en ny jordskiftelov er trådt i kraft. Det er viktig at en kommer i gang med rekrutteringsfremmende tiltak så fort som mulig. Dette er noe som krever planlegging og oppfølging over tid.

Jeg er glad for at komiteen slutter seg til dette forslaget og samtidig presiserer at endringen bør gjennomføres så raskt som mulig og uavhengig av ny jordskiftelov.

Jeg har merket meg komiteens forutsetning om at de utdanningsinstitusjoner som etter lovendringen tilbyr slik utdanning i framtiden, innretter utdanningen slik at studenter kan bytte mellom utdanningsinstitusjoner under utdanningsløpet. Dette er en viktig presisering som jeg vil følge opp overfor Domstoladministrasjonen, som er delegert myndighet til å fastsette fagkretsen for den jordskiftefaglige utdanningen.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 12.

Votering i sak nr. 12

Komiteen hadde rådd Stortinget til å gjere slikt vedtak til

lov 

om endringar i jordskifteloven

I

I lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. skal § 7 femte ledd lyde:

Dommarar til jordskifteoverrett og jordskifterett og jordskiftedommar med allment løyve må ha jordskiftefagleg utdanning på mastergradsnivå med fagkrins fastsett av departementet.

II

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen blei samrøystes vedteken.

Presidenten: Det blir votert over overskrifta til lova og lova i det heile.

Votering:Overskrifta til lova og lova i det heile blei samrøystes vedtekne.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli sett opp til andre gongs behandling i eit seinare møte i Stortinget.