Stortinget - Møte fredag den 14. desember 2012 kl. 9

Dato: 14.12.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [09:02:44]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven ((Lovvedtak 32 (2012–2013), jf. Innst. 145 L (2012–2013) og Prop. 49 L (2012–2013)))

 • Sak nr. 2 [09:03:31]

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013 vedrørende rammeområde 20 Finansadministrasjon mv., garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster, kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland mv. ((Innst. 5 S (2012–2013), jf. Prop. 1 S (2012–2013) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2012–2013)))

 • Sak nr. 3 [09:22:11]

  Interpellasjon fra representanten Jan Bøhler til kommunal- og regionalministeren:
  «I juni 2007 la regjeringen fram hovedstadsmeldingen «Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion», som ble behandlet i Stortinget mars 2008. Den markerte at regjeringen ser en velfungerende hovedstad som avgjørende for hele landet, og aktivt vil engasjere seg for å bidra til integrering, trygghet, nyskaping, boligbygging, kollektivtrafikk og utjamning av levekår. Regjeringen varslet forsterket Groruddalen-satsing, ny områdesatsing i Søndre Nordstrand bydel, gratis kjernetid i barnehager med stor innvandrerandel, egne midler til skoler med mange minoritetsspråklige, nye regler for lokalisering av statlige virksomheter, bruk av fristilt statlig eiendom til velferdsformål osv. Dette handler om store oppgaver som vil ta tid og krever bredt samarbeid med Oslo kommune.
  Hvordan vurderer statsråden resultatene etter fire års arbeid med gjennomføring av hovedstadsmeldingen, og hvordan vil regjeringen følge opp?»

 • Sak nr. 4 [10:47:16]

  Interpellasjon fra representanten Ine M. Eriksen Søreide til forsvarsministeren:
  «Norske myndigheter har et ansvar for å følge opp soldater både før, under og etter tjeneste. Et enstemmig storting har stilt seg bak mange tiltak de senere årene, noe som har bidratt til å bedre situasjonen for skadde veteraner som har vært ute i internasjonale operasjoner på vegne av Norge. Likevel gjenstår mye: Mange skadde veteraner opplever ofte møtet med det sivile hjelpeapparatet, som Nav, Statens pensjonskasse og helsevesenet, som svært vanskelig. Veteranene opplever at det mangler kompetanse om hva de har vært utsatt for. Fortsatt er det ikke lik erstatning for lik skade, og erstatningsordninger oppfattes som uoversiktlige og urettferdige. For få punkter i handlingsplan for veteraner «I tjeneste for Norge» fra 2011, er gjennomført.
  Hva vil statsråden gjøre for å rette opp disse manglene i veteranpolitikken?»

 • Sak nr. 5 [12:06:50]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet ((Innst. 157 S (2012–2013), jf. Prop. 28 S (2012–2013)))

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl 12.46.