Stortinget - Møte tirsdag den 8. januar 2013 kl. 12

Dato: 08.01.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1 [12:01:57]

    Interpellasjon fra representanten Svein Flåtten til nærings- og handelsministeren:
    «Den norske stat innledet sommeren 2007 et forretningssamarbeid med det privateide Aker ASA ved at staten betalte nær 5 mrd. kroner for 30 pst. eierskap i Aker Kværner Holding AS, noe som gav et indirekte eierskap i Aker Solutions AS på 12,1 pst. Etter vel fem år har staten fortsatt et betydelig tap på investeringen. Den dårlige utviklingen for investeringen skyldes bl.a. at medeier Aker ASA har avhendet risikoutsatte eiendeler og fremtidige investeringsforpliktelser til Aker Solutions AS. Disse transaksjonene har svekket verdien av statens eierskap.
    Vil det bli gjennomført en evaluering av det aktuelle forretningssamarbeidet nå som vi er vel halvveis i bindingstiden for eierskapet, og hva mener statsråden at regjeringen kan lære av den modellen som ble valgt for samarbeid med Aker ASA?»

  • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.57.