Stortinget - Møte torsdag den 17. januar 2013 kl. 10

Dato: 17.01.2013
President: Øyvind Korsberg

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:08]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid 2. halvår 2011–1. halvår 2012

  (

  (Innst. 78 S (2012–2013), jf. Dokument 18 (2011–2012))

  )
 • Sak nr. 2 [10:02:27]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2011–1. halvår 2012

  (

  (Innst. 79 S (2012–2013), jf. Dokument 20 (2011–2012))

  )
 • Sak nr. 3 [10:02:42]

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid

  (

  (Innst. 80 S (2012–2013), jf. Meld. St. 34 (2011–2012))

  )
 • Sak nr. 4 [12:24:27]

  Interpellasjon fra representanten Ivar Kristiansen til utenriksministeren:
  «Arktisk råd opplever økt internasjonal oppmerksomhet. En del større lands økte interesse for de arktiske områder, særlig rettet mot mineraler, energi og nye seilingsruter, kan potensielt bidra til å skape politiske spenninger i nordområdene med påfølgende sikkerhetspolitiske konsekvenser. Blant annet synes Kina å ønske et større fotavtrykk på Svalbard og nordområdene for øvrig. De arktiske land med kyster inn i Polhavet er enige om at folkeretten skal legges til grunn for løsning av konflikter i Arktis. Samtidig eksisterer det fortsatt uavklarte sokkelavklaringer mot Nordpolen. Både EU og Kina ønsker observatørstatus i Arktisk råd.
  Hva er regjeringens ambisjon og strategi for Arktisk råd, med tanke på utviklingen i regionen?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.18.