Stortinget - Møte tirsdag den 22. januar 2013 kl. 10

Dato: 22.01.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:26]

  Interpellasjon fra representanten Øyvind Halleraker til samferdselsministeren:
  «Det systematiske langtidsarbeidet med trafikksikkerhetsstatistikk har gitt noen viktige resultater hvor flere nå kjører innenfor fartsgrensene, flere bruker bilbelte og færre kjører i ruset tilstand. Dessverre ser vi likevel at ulykkestallene er altfor høye. Trafikksikkerhet er et samspill mellom tre krefter: vei, fører og kjøretøy. For å oppfylle nullvisjonens intensjoner er det viktig at også arbeidet med veien sikrer en standard som ikke setter trafikanters liv og helse i fare. Det er ingen tvil om at vårt samlede veitransportsystem må tåle menneskelig svikt, så langt som mulig. Det er et faktum at dårlige veier forårsaker alvorlige ulykker. Manglende midtrekkverk gjør at ulykker får mer alvorlig utfall enn nødvendig. For å bøte på dette er det nødvendig med konkrete kriterier og en forpliktende plan for dette.
  Er dette noe statsråden vil vurdere i forbindelse med Nasjonal transportplan?»

 • Sak nr. 2 [11:09:23]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Arve Kambe, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe, Elisabeth Røbekk Nørve og Ine M. Eriksen Søreide om en styrket maritim utdanning i Norge ((Innst. 170 S (2012–2013), jf. Dokument 8:10 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 3 [11:48:24]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om flere sentre for fremragende utdanning ((Innst. 171 S (2012–2013), jf. Dokument 8:133 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 4 [12:10:05]

  Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Borghild Tenden og Trine Skei Grande om fleire moglegheiter for opptak til høgare utdanning ((Innst. 172 S (2012–2013), jf. Dokument 8:141 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 5 [12:38:34]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Elisabeth Røbekk Nørve om nye initiativ for å løfte yrkesfagene ((Innst. 173 S (2012–2013), jf. Dokument 8:3 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 6 [13:29:14]

  Interpellasjon fra representanten Svein Harberg til kunnskapsministeren:
  «Sykepleierutdanningen er en viktig del av norsk helsevesen. Utdanningen må holde høy faglig kvalitet og sørge for at studentene lærer de nødvendige ferdighetene for å mestre dette viktige yrket. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har nylig presentert en rapport som omhandler sykepleierutdanningen. Et av funnene i rapporten er at det er avdekket relativt store forskjeller mellom læresteder med hensyn til tilsøkning, opptaksgrunnlag, antall studenter per tilsatt, strykprosent, karakterer, frafall og vurderingsformer. Dette er urovekkende og tyder på betydelige forskjeller i kvaliteten fra en utdanningsinstitusjon til en annen.
  Vil statsråden ta initiativ til å innrette eksamen på slutten av sykepleierutdanningen på en slik måte at det dokumenteres at studentene som består, har lært det de skal og har en felles grunnleggende kompetanse som skaper trygghet for ansettelser og behandling i helsevesenet?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet 14.28.