Stortinget - Møte torsdag den 7. februar 2013 kl. 10

Dato: 07.02.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:32]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om endring i offentleglova for å styrke offentlighetsprinsippet i forvaltningen ((Innst. 147 L (2012–2013), jf. Dokument 8:6 L (2012–2013)))

 • Sak nr. 2 [10:22:21]

  Innstilling frå justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Per Sandberg om skjerpet aktsomhetskrav for hundeeiere i nærheten av førerhunder i tjeneste (endringer i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold) ((Innst. 165 L (2012–2013), jf. Dokument 8:126 L (2011–2012)))

 • Sak nr. 3 [10:38:32]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om kompensasjon for tapt arbeidsinntekt for frivillige utkalt av myndighetene ved redningsaksjoner ((Innst. 164 S (2012–2013), jf. Dokument 8:131 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 4 [10:49:24]

  Interpellasjon fra representanten André Oktay Dahl til justis- og beredskapsministeren:
  «I magasinet «Aktuell Sikkerhet» nr. 6 for 2012 beskrives to svært spennende samarbeidsprosjekter mellom det offentlige og den private sikkerhetsbransjen. I det ene eksempelet ligger det an til at man kan videreutvikle det interne rapporteringssystemet i Securitas til å kunne samkjøres med politiet. Dette vil kunne bidra til mer kunnskapsbasert jobbing i politiet og økt trygghet. Det andre eksemplet viser til at kommunale Valøya bo- og tjenestetilbud for rusmisbrukere har outsourcet vaktholdet til vektere og opplever en bedre hverdag for både ansatte og brukere. Etter 22. juli er det svært ønskelig å integrere den private sikkerhetsbransjen enda mer i samfunnets totale beredskapsplanlegging og arbeid.
  Hvilke fremtidsvisjoner har statsråden for et utvidet samarbeid mellom det offentlige og den private sikkerhetsindustrien for å sikre økt trygghet, bedre bruk av ressurser og bedre beredskap?»

 • Sak nr. 5 [11:36:57]

  Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 764/2008 om prosedyrer for varer fra EØS, forordning (EF) nr. 765/2008 om akkreditering og markedstilsyn og beslutning nr. 768/2008/EF om felles rammeverk (varepakken)

  (

  (Innst. 190 S (2012–2013), jf. Prop. 15 S (2012–2013))

  )
 • Sak nr. 6 [11:37:36]

  Innstilling fra næringskomiteen om lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven)

  (

  (Innst. 178 L (2012–2013), jf. Prop. 17 L (2012–2013))

  )
 • Sak nr. 7 [11:46:55]

  Interpellasjon fra representanten Gunnar Gundersen til nærings- og handelsministeren:
  «Eierskap er viktig. Eierskap er avgjørende for hvor bedrifter etableres, satsing skjer og hva slags utvikling og strategier som følges. Det statlige eierskapsengasjementet i en del norske bedrifter er begrunnet i at man skal sikre hovedkontor i Norge. Vi vet at et krevende og aktivt eierskap er viktig for hva slags resultater og avkastning som skapes i en bedrift. For næringsklynger er eierskap og kapitaltilgang en viktig innsatsfaktor for å gjøre klyngen dynamisk. Det mangfoldige private eierskap er viktig for maktfordeling og for å sikre at utvikling skjer spredt over hele landet. Avkastningen er høyere i familiedominerte selskaper enn den man finner i børsnoterte selskaper. Eierskap og kapitaltilgang er kort sagt helt sentralt for utvikling av arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter.
  Hva vil statsråden gjøre for å stimulere et aktivt, mangfoldig norsk eierskap?»

 • Sak nr. 8 [12:47:18]

  Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1234/2007, 436/2009, 606/2009 og 607/2009 om vin ((Innst. 191 S (2012–2013), jf. Prop. 16 S (2012–2013)))

 • Voteringer

 • Sak nr. 9 [13:03:28]

Møtet hevet kl. 13.04.