Stortinget - Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10

Dato: 21.03.2013

Dokument: (Lovvedtak 40 (2012–2013), jf. Innst. 242 L (2012–2013) og Prop. 70 L (2012–2013))

Sak nr. 12 [20:12:53]

Stortingets vedtak til lov om endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 12

Presidenten: Saken gjelder andre gangs behandling av endringer i skatteloven Lovvedtak 40.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.