Stortinget - Møte torsdag den 4. april 2013 kl. 10

Dato: 04.04.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:46]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om arkiv ((Innst. 243 S (2012–2013), jf. Meld. St. 7 (2012–2013)))

 • Sak nr. 2 [10:42:28]

  Interpellasjon fra representanten Ine M. Eriksen Søreide til utviklingsministeren:
  «Antallet barn utenfor skole har falt fra 108 til 61 millioner siden 1999. Framgangen kom etter at 164 land forpliktet seg til «Education for All»-målene i 2000. Men ifølge siste Global Monitoring Report, GMR, avtok framgangen i 2004, og stagnerte i 2008. I Afrika sør for Sahara øker antallet barn som ikke får skolegang. Det er positivt at lavinntektsland har økt sin innsats for utdanning siden 1999, men de er fortsatt avhengig av bistand. Andelen av norsk bistand som går til utdanning, har gått ned de siste årene og er nå på kun 6 pst. Den samlede internasjonale utdanningsbistanden har falt i 19 lavinntektsland. Tilgangen til skole er en forutsetning for å lære, men ikke tilstrekkelig. Kvaliteten på utdanningen er viktig, og en stor bekymring er hvordan behovet for lærere skal dekkes. Å nå marginaliserte grupper av barn er også en utfordring.
  Hvilken strategi har statsråden for å møte disse utfordringene?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.00.