Stortinget - Møte torsdag den 11. april 2013 kl. 10

Dato: 11.04.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1 [10:08:06]

    Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til samferdselsministeren:
    «I planlegging og styring av norsk infrastruktur får våre statlige etater sette premissene, samtidig som de også leverer varene. En ny rapport slår nå fast at syv av ti vei- og jernbaneprosjekter er forsinket: «Vi kan langt på vei konstatere at regjeringens økte bevilgninger ikke umiddelbart gir seg utslag i raskere fremdrift for vedtatte prosjekter.» Norske kommuner har erfaringer med at Jernbaneverket og Statens vegvesen ikke svarer godt nok på deres spørsmål. Alternative miljøer som Railconsult AS og Norsk Bane AS sammen med Deutsche Bahn får f.eks. oppdrag fra norske kommuner som står foran arealplanlegging av nye store infrastrukturprosjekter.
    Hvordan vil regjeringen imøtekomme alternativ kompetanse, og sørge for at denne kan bidra til å gi oss flere og bedre veier – og en raskere jernbane?»

  • Referatsaker

Møtet hevet kl. 10.53.