Stortinget - Møte tirsdag den 16. april 2013 kl. 10

Dato: 16.04.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:21]

  Interpellasjon fra representanten Sonja Mandt til landbruks- og matministeren:
  «Storkjøkken og restauranter kaster hvert år mange tusen tonn med mat. Bare i Norden kastes det hvert år over 456 000 tonn – dette til tross for at det er satt i gang tiltak for å forhindre det, og at folk er opptatt av temaet. Denne mengden tilsvarer 18 kg per innbygger i Norden, og legger vi til det som private husholdninger kaster av mat, vil mengden være betydelig høyere. Nordisk ministerråd har varslet tiltak etter at Nordisk råds sesjon vedtok å oversende forslag om at det må gjøres en innsats for å få ned denne sløsingen med ressursene.
  Hva slags tiltak mener statsråden kan gjøres for å minske mengden av mat som kastes?»

 • Sak nr. 2 [10:58:34]

  Innstilling fra næringskomiteen om endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. ((Innst. 253 L (2012–2013), jf. Prop. 59 L (2012–2013)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.39.