Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2013 kl. 10

Dato: 22.05.2013

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 4

Vigdis Giltun (FrP) [11:19:23]: «Personer bosatt i Sverige som mister sitt arbeid i Norge, får økonomiske problemer da ventetiden på dagpenger igjen er uakseptabelt lang. Problemet har vart i flere år, på tross av at regjeringen er klar over situasjonen. Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 351 (2010–2011), skriftlig spørsmål nr. 315 (2011–2012), skriftlig spørsmål nr. 701 (2012–2013) og spørretimespørsmål besvart 23. mars 2011.

Vil statsråden nå øke kapasiteten, og i samarbeid med svenske myndigheter sørge for at arbeidsledige som venter, raskt får sine dagpenger utbetalt?»

Statsråd Anniken Huitfeldt [11:20:08]: Jeg legger til grunn at spørsmålet gjelder utstedelse av SED U1 – altså attest i gammel forordning – til overføring av dagpengerettigheter for bosatte i Sverige. Attesten er et grunnlag for svenske myndigheter for å vurdere om det foreligger rett til utbetaling av dagpenger etter svensk regelverk.

Forventet saksbehandlingstid er åtte uker per utgangen av april uavhengig av land. Det siste halve året har saksbehandlingstiden variert fra seks til åtte uker. Om lag 50 pst. av de mottatte søknadene som gjelder dette, mangler nødvendig dokumentasjon. Det er vanskelig å ferdigstille disse søknadene før man har innhentet den nødvendige dokumentasjonen, og det er en viktig årsak til at tiden da ikke blir kortere.

Arbeids- og velferdsetaten har et samarbeid med tilsvarende myndighet i Sverige. Samarbeidet har et særskilt fokus på å bedre informasjonsflyten mellom landene, slik at søknad om dagpenger kan utbetales raskere. Det som er situasjonen, er at svenske myndigheter har direkte kontakt med en del av brukerne som søker om utstedelse av SED U1. Jeg håper at denne kontakten kan bidra til å øke andelen komplette søknader. Flere komplette søknader vil da redusere saksbehandlingstiden.

Antall saksbehandlere som arbeider med å utstede disse, har økt de siste årene, og saksbehandlingstiden er faktisk blitt redusert vesentlig fra de 19 ukene som representanten Giltun refererte til i skriftlig spørsmål nr. 351 for 2010–2011. Dagens saksbehandlingstid på åtte uker er imidlertid fortsatt for lang. I tillegg til å arbeide for å øke andelen komplette saker har Arbeids- og velferdsdirektoratet orientert meg om at de både i organiseringen og bemanningen av dette området vil vurdere om kapasiteten er god nok. Det er en utfordring at antall saker som Arbeids- og velferdsetaten får til behandling på dette området, har økt betydelig de siste årene. Arbeids- og velferdsdirektoratet har forsikret meg om at de følger med på utviklingen i antall saker og ser om det krever styrking av kapasiteten til saksbehandling.

Vigdis Giltun (FrP) [11:22:32]: Jeg må si jeg er veldig fornøyd med svaret, og det virker jo som at statsråden har fulgt opp denne saken. Etter hva jeg hører, er det åtte ukers ventetid. Det stemmer ikke med de henvendelsene jeg får. Jeg har fått henvendelse fra personer som har ventet 16 til 18 uker etter at fullstendige søknadspapirer er innlevert. Siste gang de henvendte seg, før jeg sendte dette spørretimespørsmålet, fikk de vite at saken deres var nr. 25 i køen. Ved neste henvendelse hadde den rykket ned til nr. 121. Forklaringen på det var at da saken ikke var behandlet innen fristen, så hadde de lagt den nederst i bunken. Jeg forstår ikke hvorfor det skal være så komplisert for mennesker som mister arbeidet sitt, å søke om dagpenger. De er igjennom en papirmølle med søknader og ventetider både hos Nav Utland og svenske «a-kassan» etterpå. Kan ikke et bedre samarbeid hjelpe disse arbeidsledige til å få disse dagpengene raskere?

Statsråd Anniken Huitfeldt [11:23:40]: Det er i hvert fall ikke slik at dersom en sak ikke er behandlet innen fristen, så skal den legges nederst i bunken. Da er det jo slik at den saken som har ventet lenge, skal behandles først.

Det er helt åpenbart, som representanten peker på, at bedre samarbeid med svenske myndigheter er det viktigste vi kan gjøre i arbeidet med å få ned saksbehandlingstiden på disse sakene. Det som er situasjonen, er at vi får veldig mange svenske arbeidstakere til Norge. De gjør en veldig viktig jobb i det norske arbeidsmarkedet, men når antallet personer som søker, har økt såpass kraftig, har det vært problemer med kapasiteten hos Nav. Jeg er imidlertid fornøyd med at saksbehandlingstiden har gått ned ganske kraftig. Om det gjelder for alle sakene, er det ikke mulig for meg å kommentere nå. Jeg har selvfølgelig heller ikke anledning til å kommentere en enkeltsak her fra Stortingets talerstol.

Vigdis Giltun (FrP) [11:24:29]: Grunnen til at jeg ikke har tatt opp denne enkeltsaken tidligere, er at man ikke skal behandle enkeltsaker her. Men da denne saken trakk sånn ut i tid, og jeg så hvordan disse menneskene ble kasteballer i systemet, syntes jeg det var på tide å ta opp saken igjen og få litt fokus på den. For dette er ikke er problem som forsvinner. Som statsråden sier, har vi i Norge veldig mange arbeidstakere fra Sverige – og også fra andre land – og vi må da ha kapasitet som er tilpasset det behovet som vil oppstå, også når disse menneskene mister jobben sin. De har opparbeidet seg rettigheter – en inntektssikring via dagpenger. Den bør tre i kraft ganske raskt etter at de mister arbeidet. Det som skjer er at Nav og i verste fall også sosialkontorene får ekstra arbeid, masse ekstra byråkrati og masse ekstra henvendelser, og personene kommer i et økonomisk uføre som kan få følger for dem i all fremtid. Så jeg håper statsråden følger opp denne saken og tar kontakt med dem som har med det å gjøre, så de får raskere behandling – at det ikke oppstår sånne ting.

Statsråd Anniken Huitfeldt [11:25:36]: Jeg takker for spørsmålet, for det er en viktig sak representanten fokuserer på. Jeg kan også forsikre representanten om at direktoratet følger denne situasjonen veldig nøye for å se om det er behov for å styrke antall saksbehandlere på dette området.