Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2013 kl. 10

Dato: 22.05.2013

Referatsaker

Sak nr. 3 [11:33:44]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.