Stortinget - Møte mandag den 27. mai 2013 kl. 12

Dato: 27.05.2013

Formalia

Presidenten: Representantene Karin S. Woldseth, Jan Arild Ellingsen og Susanne Bratli, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Øyvind Vaksdal i tiden fra og med 27. mai til og med 29. mai for å delta i møter i Europarådets parlamentariske forsamling i Izmir, Tyrkia

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Marit Nybakk i dagene 27. og 28. mai for å lede en delegasjon fra NATOs parlamentariske forsamling til Beograd og Pristina

 • fra representantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Vigdis Giltun, Per Olaf Lundteigen og Torfinn Opheim om permisjon i tiden fra og med 27. mai til og med 30. mai – alle for å delta i studiereise med Nordisk Råds delegasjon til Novgorod, Russland

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Sonja Mandt fra og med 27. mai og inntil videre

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 • Søknadene behandles straks og innvilges.

 • Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  For Akershus fylke: Knut Tønnes Steenersen

  For Buskerud fylke: Eli Hovd Prestegården

  For Oslo: Khalid Mahmood

  For Rogaland fylke: Terje Halleland og Laila Thorsen

  For Vestfold fylke: Heidi Ørnlo

  For Østfold fylke: Erlend Wiborg

Presidenten: Knut Tønnes Steenersen, Eli Hovd Prestegården, Khalid Mahmood, Terje Halleland, Laila Thorsen, Heidi Ørnlo og Erlend Wiborg er til stede og vil ta sete.

Statsråd Jonas Gahr Støre overbrakte 4 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16.