Stortinget - Møte mandag den 3. juni 2013 kl. 10

Dato: 03.06.2013

Referatsaker

Sak nr. 21 [13:35:25]

Referat

 • 1.(401)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.) (Lovvedtak 57 (2012–2013))

  • 2. lov om endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) (Lovvedtak 42 (2012–2013))

  • 3. lov om endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. (Lovvedtak 46 (2012–2013))

  • 4. lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (Lovvedtak 53 (2012–2013))

  • 5. lov om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) (Lovvedtak 51 (2012–2013))

   – er sanksjonert under 31. mai 2013

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(402)

  Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Atea AS våren 2013 (Prop. 163 L (2012–2013))

 • 3.(403)

  Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2013 (Prop. 166 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4.(404)

  Endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. (Prop. 161 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(405)

  Endringer i adopsjonsloven mv. (Prop. 171 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6.(406)

  Endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler) (Prop. 168 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7.(407)

  Endring i straffeprosessloven (Prop. 169 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 8.(408)

  Endringer i utlendingsloven (familieinnvandring for særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep) (Prop. 162 L (2012–2013))

 • 9.(409)

  Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv. (Prop. 165 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10.(410)

  Jordbruksoppgjøret 2013 – endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m. (Prop. 164 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 11.(411)

  Forlenget bompengeinnkreving knyttet til prosjektet rv 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud (Prop. 170 S (2012–2013))

 • 12.(412)

  Finansiering av Miljøpakke Trondheim trinn 2 (Prop. 172 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 13.(413)

  Endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap» (Prop. 167 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 14.(414)

  Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997 (Prop. 173 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for energi- og miljøkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.