Stortinget - Møte mandag den 3. juni 2013 kl. 10

Dato: 03.06.2013

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.