Stortinget - Møte onsdag den 5. juni 2013 kl. 10

Dato: 05.06.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:20]

  Muntlig spørretime

 • Sak nr. 2 [11:05:50]

  Ordinær spørretime

 • Sak nr. 3 [11:34:56]

  Interpellasjon fra representanten Håkon Haugli til miljøvernministeren:
  «Norske byer vokser raskt. Cirka 75 pst. av oss bor nå i byer og tettsteder, og andelen øker. Oslo-regionen alene kan de nærmeste 20 årene komme til å vokse med like mange mennesker som det i dag bor i Bergen og Trondheim til sammen. I alle norske storbyer er det behov for å bygge flere boliger og for helhetlig planlegging av boliger og transportløsninger. Etter at bilen ble allemannseie på 1970-tallet, spredte norske byer seg over stadig større arealer. «Byspredning» er en global utfordring. Mange storbyer kveles av biltrafikk med de mange negative konsekvensene det har: kø og trengsel, dårlig luftkvalitet lokalt og økte klimautslipp. Statsråden har nylig besøkt København, Malmø og Hamburg, forbilder innen byutvikling.
  Hvilke grep mener statsråden det er nødvendig å ta for at norske byområder kan vokse på en bærekraftig måte?»

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.30.