Stortinget - Møte tirsdag den 1. april 2014 kl. 10

Dato: 01.04.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:33]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til statsministeren:
  «De ni største frivillige redningsorganisasjonene har ca. 10 000 operative mannskaper. Hver dag, hele året, deltar de frivillige redningstjenestene på oppdrag og gjør en uvurderlig innsats. Samvirkeprinsippet sier at myndigheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med andre når det gjelder forebygging, beredskap og krisehåndtering. Likevel er de frivillige redningsorganisasjonene lite framhevet i beredskapsarbeidet.
  Er statsministeren enig i at de frivillige redningsorganisasjonene bør involveres mer i nasjonalt beredskapsplanarbeid, og hva vil statsministeren gjøre for å bedre utnytte den kapasiteten frivillige organisasjoner besitter, i beredskapssammenheng?»

 • Sak nr. 2 [11:17:20]

  Interpellasjon fra representanten Torgeir Knag Fylkesnes til kunnskapsministeren:
  «En fersk oppsummerende studie bestilt av Kunnskapssenteret for utdanning slår fast at «et sterkt testregime som ensidig fokuserer på karakterer svekker motivasjonen til både de svake og de kreative elevene». Men regjeringen åpner nå for forsøk med karakterer i barneskolen, og vi vet at en rekke Høyre-ordførere har søkt om slike forsøk. Samtidig er det opprør blant lærere i Sandefjord på grunn av et omfattende system for måling av den Høyre-styrte kommunens skoleelever. I Oslo, også det en Høyre-styrt kommune, er det innført en lang rekke tester på toppen av de nasjonale prøvene. Lærere, forskere og foreldre advarer mot denne utviklingen, en bekymring SV deler. Vi mener det er på tide å redusere skjema- og testregimet, slik det kommer til uttrykk i bl.a. Oslo og Sandefjord.
  Er statsråden enig i det, og hva vil han gjøre for å fremme mer kunnskapsbaserte og helhetlige former for tilbakemelding?»

 • Sak nr. 3 [12:28:49]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1288/2013 om programmet «ERASMUS+» ((Innst. 153 S (2013–2014), jf. Prop. 43 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 4 [12:39:40]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1291/2013 om opprettelse av Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014–2020) ((Innst. 154 S (2013–2014), jf. Prop. 51 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 5 [13:06:40]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i lov 27. november 1992 nr. 109 om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia)

  (

  (Innst. 151 L (2013–2014), jf. Prop. 45 L (2013–2014))

  )
 • Sak nr. 6 [13:06:57]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til ratifikasjon av avtale om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) med tilliggende avtaler, samt inngåelse av avtale om midlertidig anvendelse

  (

  (Innst. 152 S (2013–2014), jf. Prop. 44 S (2013–2014))

  )
 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.36.