Stortinget - Møte tirsdag den 27. mai 2014 kl. 10

Dato: 27.05.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Referatsaker

 • Sak nr. 1 [10:06:53]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om redigert versjon av Grunnloven kapittel E og F som følge av vedtatte grunnlovsforslag om menneskerettigheter ((Innst. 203 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 2 [10:07:13]

  Debatt om redegjørelsen om viktige EU- og EØS-saker av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU
  (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 20. mai 2014)

 • Sak nr. 3 [12:42:01]

  Interpellasjon fra representanten Stine Renate Håheim til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
  «FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt 13. desember 2006. Målet om økt tilgjengelighet i samfunnet ble prioritert høyt av den rød-grønne regjeringen, som bl.a. utformet en handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. Universell utforming og tilgjengelighet er viktig for en bred samfunnsdeltakelse og for likestilling, og målet er at Norge skal være universelt utformet i 2025. Ett av flere viktige tiltak for å nå dette målet er flere tilgjengelige boliger.
  Hvordan ser statsråden, som ansvarlig for koordinering av politikken når det gjelder inkludering og tilgjengelighet, for seg å realisere dette, når regjeringen ønsker å svekke kravene til tilgjengelige boliger?»

 • Sak nr. 4 [13:27:02]

  Interpellasjon fra representanten Morten Stordalen til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
  «Antall omsorgstiltak i barnevernet har økt kraftig det siste tiåret, og tiltakene er alvorlige for barna og familiene. En rapport fra NOVA viser at syv av ti tidligere barnevernsbarn har dårligere helse, dårligere utdanning og lavere lønn enn gjennomsnittet. Omsorgsovertakelse er svært inngripende og bør kun brukes som «siste utvei», der omsorgssvikten er grov eller hjelpetiltak ikke virker. Der det er mulig, må vi forsøke å hindre omsorgsovertakelser og i stedet satse på hjelpetiltak i familiene. Regjeringsplattformen åpner for hjelpetiltak uten samtykke fra foreldrene. Dette vil sikre barnets rett til hjelp i hjemmet, samtidig som det vil kunne styrke familien og forebygge omsorgsovertakelser.
  Vil statsråden medvirke til at det allerede nå i 2014 settes i gang et arbeid med en lovendring som gir barnevernet større mulighet til å gi nødvendig hjelpetiltak, også uten foreldrenes samtykke, i tråd med regjeringsplattformen?»

 • Sak nr. 5 [14:24:20]

  Interpellasjon fra representanten Geir Jørgen Bekkevold til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
  «I regjeringens voldsmåling fra 2012 fremkommer det at mer enn 900 barn og unge var utsatt for vold den uken målingen fant sted. En undersøkelse fra NKVTS viser at én av fem jenter under 18 år blir utsatt for seksuelle overgrep. Dette viser en økning i avdekking av alvorlige saker med grov vold og overgrep mot barn, ofte utført av foreldre. Det trengs en styrket satsing på bekjempelse av vold og overgrep mot barn, og den må tas på flere fronter. Ansvaret for bekjempelse av dette blir lett skjøvet mellom ulike instanser, og dermed blir lite gjort. Det trengs en handlingsplan med tiltak som skal settes inn og hvor ansvaret for oppfølging er plassert.
  Vil statsråden sette i gang arbeidet med en slik handlingsplan?»

 • Sak nr. 6 [15:25:45]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om oppheving av bokloven ((Innst. 181 L (2013–2014), jf. Prop. 33 L (2013–2014)))

 • Sak nr. 7 [16:27:12]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv) ((Innst. 201 L (2013–2014), jf. Prop. 54 L (2013–2014)))

 • Sak nr. 8 [16:34:12]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) ((Lovvedtak 48 (2013–2014), jf. Innst. 180 L (2013–2014) og Prop. 40 L (2013–2014)))

 • Sak nr. 9 [16:34:13]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene) ((Lovvedtak 49 (2013–2014), jf. Innst. 196 L (2013–2014) og Prop. 56 L (2013–2014)))

 • Sak nr. 10 [16:34:14]

  Stortingets vedtak til lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet ((Lovvedtak 50 (2013–2014), jf. Innst. 179 L (2013–2014) og Prop. 39 L (2013–2014)))

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 16.45.