Stortinget - Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10

Dato: 29.01.2015

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er vi klare til å gå til votering.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.