Stortinget - Møte tirsdag den 7. april 2015 kl. 12

Dato: 07.04.2015

Dokument: (Lovvedtak 54 (2014–2015), jf. Innst. 208 L (2014–2015) og Prop. 39 L (2014–2015))

Sak nr. 4 [16:32:04]

Stortingets vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)