Stortinget - Møte fredag den 5. juni 2015 kl. 9

Dato: 05.06.2015

Dokument: (Innst. 290 S (2014–2015), jf. Meld. St. 21 (2014–2015))

Sak nr. 1 [09:01:57]

Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 13 forslag. Det er

  • forslag nr. 3, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre

  • forslagene nr. 1 og 2, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstre

  • forslagene nr. 4 og 5, fra Trygve Slagsvold Vedum på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre

  • forslagene nr. 6 og 7, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 8–11, fra Terje Breivik på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Venstre

  • forslagene nr. 12 og 13, fra Snorre Serigstad Valen på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Det voteres først over forslagene nr. 12 og 13, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for utfasing av investeringer i fossil energi i Statens pensjonsfond utland.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det utarbeides retningslinjer for Statens pensjonsfond utland som pålegger fondet å trekke seg ut av olje- og gasselskaper med 25 pst. høyere karbonutslipp per produsert enhet enn bransjegjennomsnittet.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 96 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.17.16)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 8–11, fra Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det raskt utarbeides et forventningsdokument for menneskerettighetene generelt, inkludert urfolks rettigheter, forankret i FNs erklæring om urfolks rettigheter og ILO-konvensjon nr. 169, og arbeidstakerrettighetene hjemlet i ILOs kjernekonvensjoner.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide forventningsdokument for Statens pensjonsfond utland på områdene finansiell åpenhet og land for land-rapportering.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre retningslinjene (Forskrift 2014-12-18-1793) for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 2 (kriterier for produktbasert utelukkelse av selskaper) som følger:

Ny bokstav d) utvinner kull eller produserer kraft fra kull.

Ny bokstav e) produserer eller utvinner olje og gass som er særlig forurensende eller miljørisikabel.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre retningslinjene (Forskrift 2014-12-18-1793) for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 (kriterier for atferdsbasert observasjon og utelukkelse av selskaper), bokstav c) til:

c) alvorlig miljø- og klimaskade.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti og Venstre ble med 93 mot 9 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.17.46)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 6 og 7, fra Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland med formål å investere i bedrifter og prosjekter innenfor energi- og miljøsektoren, med spesiell vekt på nyskapende og miljøvennlig energiteknologi.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede om uttrekk fra petroleumsinvesteringene i oljefondet er hensiktsmessig i lys av den generelle oljeprisrisikoen for norsk økonomi.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti ble med 91 mot 11 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.18.09)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en ny og mer grundig gjennomgang av muligheten for å utvikle etiske retningslinjer for statsobligasjoner, hvor åpenhetskriterier hos utstederlandene ligger til grunn.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte sørge for at utelukkelsen fra Statens pensjonsfond utland av våpen som ved normal bruk strider med grunnleggende humanitære prinsipper også omfatter selskaper som produserer kjernevåpen, infrastruktur til kjernevåpen, tilleggsutstyr til kjernevåpen eller tjenester knyttet til produksjon, vedlikehold og bruk av kjernevåpen.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstre ble med 87 mot 15 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.18.30)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4 og 5, fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med tiltak for å sikre at Statens pensjonsfond utland ikke benytter seg av skatteparadis i sin virksomhet.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen inkludere en evaluering av Statens pensjonsfond utlands skatteetiske praksis i den årlige stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond, herunder oppfyllelse av forventninger som angitt i Forventningsdokumentet til skatt og åpenhet, resultat av iverksettelser av Beredskapsplanen ved skatteunndragelser, skatteetisk begrunnelse for alle opprettelser av datterselskap, omdømmerisiko ved investeringer i skatteparadis og investorrisiko ved investeringer i skatteparadis.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre ble med 88 mot 14 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.18.54)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland (SPU), med samme krav til forvaltningen som andre investeringer i SPU, med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land, med en målsetting om samlet investeringsramme på minst 20 mrd. kroner.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ble med 85 mot 17 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.19.14)

Karin Andersen (SV) [13:19:17]: Jeg stemte feil ved forrige votering!

Presidenten: Det får vi ikke gjort noe med nå. Skulle noen holde representanten skyldig for det, får hun vise til referatet om at hun litt sent gjorde oppmerksom på det.

Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget ber regjeringen be Norges Bank vurdere om det kan igangsettes en utarbeidelse av forventningsdokument for menneskerettigheter, og hvilke områder innen menneskerettigheter det er mulig å inkludere i et slikt dokument.

II

Meld. St. 21 (2014–2015) – om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.