Stortinget - Møte fredag den 5. juni 2015 kl. 9

Dato: 05.06.2015

Dokument: (Innst. 292 S (2014–2015), jf. Meld. St. 22 (2014–2015))

Sak nr. 3 [10:38:17]

Innstilling fra finanskomiteen om finansmarknadsmeldinga 2014

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt tre forslag. Det er

  • forslag nr. 1, fra Terje Breivik på vegne av Senterpartiet og Venstre

  • forslagene nr. 2 og 3, fra Terje Breivik på vegne av Venstre

Det voteres over forslagene nr. 2 og 3, fra Venstre.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen supplere Meld. St. 22 (2014–2015) Finansmarknadsmeldinga 2014, med en oversikt over regjeringens ambisjoner og planer for utvikling av næringspolitikk rettet mot finansnæringen – innen områdene utdanning, forskning og innovasjon, konkurranseforhold, kapitalforvaltning og bærekraft.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om snarest å implementere EU-forordningen om kapitalkrav når det gjelder utlån til små og mellomstore bedrifter.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 97 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.20.26)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Senterpartiet og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag til endring i finansforetaksloven § 17-13 slik at det gjøres unntak fra de generelle kravene om forholdsmessig konsolidering av eierandeler på under 10 pst.»

Votering:Forslaget fra Senterpartiet og Venstre ble med 92 mot 10 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.20.44)Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 22 (2014–2015) – Finansmarknadsmeldinga 2014 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.