Stortinget - Møte fredag den 5. juni 2015 kl. 9

Dato: 05.06.2015

Dokument: (Innst. 293 S (2014–2015), jf. Dokument 9 (2014–2015))

Sak nr. 4 [10:38:22]

Innstilling fra finanskomiteen om rapport fra Norges Banks representantskap for 2014

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 9 (2014–2015) – rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2014 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.