Stortinget - Møte fredag den 5. juni 2015 kl. 9

Dato: 05.06.2015

Dokument: (Innst. 294 S (2014–2015), jf. Meld. St. 3 (2014–2015))

Sak nr. 6 [11:28:28]

Innstilling fra finanskomiteen om statsrekneskapen 2014

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 3 (2014–2015) – om statsrekneskapen 2014 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.