Stortinget - Møte fredag den 5. juni 2015 kl. 9

Dato: 05.06.2015

Dokument: (Innst. 297 S (2014–2015), jf. Prop. 100 S (2014–2015))

Sak nr. 7 [11:28:40]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 283/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 248/2014 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 283/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 248/2014 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.