Stortinget - Møte fredag den 5. juni 2015 kl. 9

Dato: 05.06.2015

Referatsaker

Sak nr. 10 [13:24:05]

Referat

 • 1.(350)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog) (Lovvedtak 73 (2014–2015))

  • 2. lov om endringar i oreigningslova (Lovvedtak 66 (2014–2015))

  • 3. lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) (Lovvedtak 65 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 5. juni 2015

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(351)

  Endringar i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) (Prop. 136 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3.(352)

  Garden som ressurs – marknaden som mål – Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar (Meld. St. 31 (2014–2015))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 4.(353)

  Utbygging og finansiering av Førdepakken i Sogn og Fjordane (Prop. 137 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves. – Møtet er hevet.