Stortinget - Møte fredag den 5. juni 2015 kl. 9

Dato: 05.06.2015

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da ser det ut som om vi er klar til å avslutte møtet. Før vi går til votering, vil presidenten gjøre oppmerksom på at det fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 5. juni 2015:

«I statsråd for H.K.H. Kronprinsregenten holdt på Oslo slott 5. juni 2015 kl. 11 er bestemt:

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud gis avskjed i nåde fra sitt embete for å gå tilbake til sitt verv som stortingsrepresentant.

Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet Reynir Johannesson utnevnes til statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet.»

Presidenten foreslår at det refererte brevet vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt.

Den tidligere statssekretær, Bård Hoksrud, tar sete som representant.

Dermed er Stortinget klar til å gå til votering over dagens kart.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.